Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 7526|Trả lời: 3

lisp cad đây

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23/11/2012 10:14:27 | Xem tất |Chế độ đọc
Upload
>> Mô tả tóm tắt nội dung file: lisp cad
>> Tác giả: Sưu tầm
>> Loại file:   (Nếu file nén thì hãy cho biết loại file gốc trước khi được nén.)
>> Link Files trên web khác (nếu có): -
lisp cad
+ `. |' N# R& q0 a0 Z" ?! `& e  ]! t

LIPScad ko xoa.rar

5.15 MB, Lượt tải về: 2000, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

sưu tầm

Số người tham gia 7Uy tín +8 Thưởng +6 Thanked +5 Thu lại Lý do
laulau + 1 File đang cần. Thanks!
minhhoaxd92 + 1 File rất hay. Thanks!
binhvui69 + 2 + 2 File rất hay. Thanks!
phamhoangkts210 + 1 File rất hay. Thanks!
danang02 + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
vuxutha + 2 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
thuchung + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 27/4/2013 13:39:43 | Xem tất
Bộ lisp autocad đầy đủ cho dân thiết kế mảng xây dựng. Tất cả trong 1.
% Q  U. G  {4 N) }6 p+ L! `3 Y7 n
(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
! R# _5 a, V1 S0 r2 a# B«´¨`•..¤: $ :¤..•´¨`»6 n6 G; ?8 i  s) S) M, }
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)
7 S* |5 E: D1 h  i, C. l*******
( S; k- Q" ?0 T' Q9 t***' |1 ^- e1 }- M. w; L0 r. T1 Z! b
* --------------------------- * --------------------------- *" @/ |% M1 y$ P. B" U; g6 F. l
* Copyright and repair by : ĐinhĐạiNhân_KonTum *
7 ^+ s  _, \% B/ X* --------------------layer auto load---------------------- *) n# Z4 Z* O1 M% k8 l( }+ Q
* A0,A1,A2,A3,A4 : dat kho giay ban ve *
1 [8 m* G) _# n* -------------------LENH VE LAYER------------------------- *
* ~+ c9 y, u& Q; J  x* r* 0, 05,1, 15, 2,25, 3, 35,4, 5, 6, 66, 60, 7, cv : *8 e. z! B6 t" l) k. _& F
* Auto change layer *  f, p# V  u: f
* LK,KL,FF (88-99): loc, hien, tat - cac layer *
' W' D5 X* n( b* ?3 [9 E, I8 w+ d4 p  C* 8 - 9 : Hide - Show *: s0 q" }' z( h
* C1->C9 : Thay doi linetype *5 T  A  M/ Q9 R2 A, X6 w. G
* DHT : Dua dim, hatch, text ve dung layer *) y! M0 p/ Z) z$ @0 \
* , : Chon layer hien hanh *
0 H1 ^8 H4 R' q7 S# r& R. Q* -------------------- LENH VE DIM ------------------------ *
8 ]9 k+ q; J5 `* DE,DN : Edit dim *3 i( H9 r8 p/ m/ ?! V" U
* KD : Cat ngan chan dim *
" D2 m0 _. I+ i" A6 ], @* Q- F* CD : Chon dim hien hanh *
) F% s2 U3 _3 X7 E' c, r; ~9 M* BD : Sap cac lop dim deu nhau truc (X-Y) *
; M" K( p4 ?* }9 y/ ~1 \* D100 : Tao nhanh dim 100 kien truc *
0 z0 S3 l$ M2 V6 a8 u) ?+ {* DD <-> DZ : Fakedim - Fixfakedim *
* c7 Q) Z1 [' Q" H# k* XD <-> YD : Sap dim theo rieng truc X <-> Y *" D* P+ Q. C3 I1 I
* D,DA,DC,DB,DR, DG, DCT :lenh xuat dim autolayer *
- V; b5 N/ [( ?* -------------------- LENH VE TEXT------------------------ *& v8 n# i; ^4 B; C, ?) I% z
* TXT : Chuyen dtext ve mtext *9 w% Z# @" Z7 s# |
* TX : Xoay text theo hai diem *% T, R* \7 r) Y  P% D6 x" b
* E1 : Thay doi chieu cao text *9 K, t) Z' Y/ d' X7 w( r0 m
* TF : Tao text-style thong dung *
2 k* M7 j# |3 L) Z7 V* B* TE : Chon text hien hanh *% ^9 B, O4 y! }2 \* U) A4 b
* TJ : Chon diem dat cho text *5 d( z5 t; d# C7 @# _
* ST, K : Tao cac kieu text, gach chan text DT *
% x; u5 r, \! O* XT <-> YT : Can le text theo truc X-Y *
/ ~- m0 z* j7 a* @6 ^* XK <-> YK : Dan deu k/c text theo phuong X-Y ** Q/ X+ f. F: B7 K: S
* MM <-> TT : Doi text can chon voi 1 text khac *6 [2 G& ~+ u/ A- d$ _* f# T" f
* --------------- LENH DA TAO SAN DOI TUONG --------------- *
3 D7 z1 X- a, y; V& ?( x1 g5 g6 \$ b* CC : Ve hinh chu nhat to dac qua 2 diem *
2 ?, B1 L% a, P: ]6 t- M1 D* VT : Ve tuong nhanh */ B* H; G) W9 @6 P( Q2 `
* 1C , 2C : Cua di kieu 1 Canh va 2 Canh *
- M0 E# v/ U/ h4 g2 Q4 L/ X* `1,`2, `3 : Danh dau thep (tl 1/25 - 1/50 - 1/100) *
" @: g+ c/ {/ ~' D* VC <-> GH : Vet cat co ti le - auto ti le *
8 `; P; |! d, \$ i% [* BT <-> BTM : Bac cau thang thuong va co mui cong *7 s" x; s7 U) f
* T`, T1, T2 : Rai thep pick 2 diem tl(1/25, 1/50,1/100) *
) ]; C% n5 {4 d2 _$ V. h* HCD : Huong duong DX : Truc doi xung *7 |' f# n0 k& f
* MAY : Dam may TON : Lat cat ton *! h; @0 k0 c' Q8 ~" r9 P7 C; |7 \- ]) B
* TS : Thep san moc TM : Thep san mu *
' P: |/ B3 v1 I* --------LENH HATCH VAT LIEU (H-Acad) -- (G-Acadiso) ----- *$ r& l4 d! K* v  f% K
* HT : hatch tuong HN : hatch ngoi *+ a( ?! \/ M, _. L
* HS : hatch Solid HVS : hatch ve sinh *
! U1 o2 U& G- u$ u; B) d! e! K* HC : hatch cat H40 : hatch luoi B40 *
# \; H) F- o4 {, J% R- F* HG : hatch gach HDH : hatch da hoc *
) f8 B- l" N3 R0 v* HBT : hatch be tong HGV : hatch bt lot *  \  i. Q8 Y# L. ~* e
* HTO : hatch mai ton HDC : hatch da che *6 C- `* B( `7 Q5 k6 \
* CH , MH , SS , XH : *4 a9 g/ e" V3 m* `
* Copy, Move, Scale, Rotate - HATCH *& o- ]) b; [0 l! T: G/ D  z. [
* JH : Noi cac hatch lai voi nhau *
/ Y0 t9 u3 {8 |- _- V4 Q+ s* -----LENH NHANH (thay doi lenh co ban cua Autocad)------- *
7 i( }  V% b" M( A# z0 B8 ^* CO : Copy tang dan *
5 b; ^+ f4 a6 s4 f. X0 G( A! j* BK : Thay doi ban kinh hinh tron *" o% X  F9 ^- `7 H
* OP : Offset co diem dat *+ _4 L9 F- W$ t' I" _* S2 q
* N, J: Noi cac duong Line thanh Pline *
: U& ?' k* I- W+ f+ Q+ Q- S6 F' m* BF : Break line va pline *- A$ S& o" d! b1 _6 i
* DBL : Thay doi diem dat cho Block *
+ C. h4 K+ q8 a  N* C : Copy Ci: Circle *
% K- G( ]' G% F9 _# s+ v* XSC : Scale the mot chieu BC: Doi mau block *
7 f0 Y) e( u7 F: Q* CA : Aray pick nhanh BB: Doi ten block *
) ~4 a  O! Q% n* s* CR : Copy va Rotate MR: Move va Rotate *
- y8 c% X& L( c1 z% f6 `# V4 I* MI : Mirror giu doi tuong cu F : Fillet voi R=0 *
! s" D3 ]# E9 f& l* MJ : Mirror xoa doi tuong cu FR: Fillet voi R=? *
" e5 E3 A; w2 Q' X; j# Y& X* --------------- LENH DIEU CHINH UCS --------------------- *% L6 ]* Q  o, K/ E0 _
* UB _ UU: Quay he toa do 2D theo line_tra lai he truc *
/ S/ Z! o* w$ j2 I: a* UV _ QT: Quay huong ve theo duong line _tra lai he truc *
: R* m' x/ @4 l6 t7 Z2 C5 f* VB,BV - VV : xem che do 3d - tra lai che do 2d *
, ^. l( a% {% J/ D) C8 Z* OI, OU, OL : Chon cac che do bat diem Osnap *0 r7 i" W' I" }. i
* ------------------ LENH TINH TOAN ----------------------- *+ G0 T+ d: ]) y+ R& E- d& T  F
* % : Tinh % do doc *! l* `  c) r( K# z3 _4 F, O0 \
* DOC : Ve mai voi do doc % cho truoc *0 G7 r$ M6 X; X8 z/ b
* TCD : Tinh tong chieu dai duong bat ky *$ E  J7 [8 S: S/ U7 h( D
* TDT : Tinh tong dien tich *
& _3 _4 P) c$ \* DW : Dem Block chon F2 de xem ket qua *
7 ?% Z% s) A) c: b- S9 L* + : Phep tinh cong *7 I8 E* r) C. R1 X
* DTX : Dem so lan text xuat hien *
2 }9 W; X; {6 o4 W' D* CDM : Cong Dim *
) y( ~' f$ t3 O( G. M4 K* M150, M200, M250, M300 : *
1 |0 ^6 H2 l! c1 k5 O2 _0 T* Tinh khoi luong vat lieu be tong PC40 theo Mac *
. B! I: G$ d' n$ }5 S* -------- LENH THONG KE THEP (su dung cho file mau) ------ *5 R. z6 @5 n: |+ g$ Z" o1 J
* OF : Xoa gia tri 0 *
7 e9 H( C# `. \4 g# p+ }9 ]1 L* II : Xoa thuoc tinh *$ w: N  s* c9 a7 N* K
* SD : Nhap so lieu can sua *
( p- z/ d* p5 N+ w6 u, l$ u. N* SF : Nhap so luong cau kien *( w  R) n+ u( N+ E
* TH : Tong hop thep *
- K4 e2 ~# I, s3 i' ?* b5 O7 o* --------------------------------------------------------- *
5 w- y# L, N8 o  v- C(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
3 R% [; m  u* G* q7 F6 V+ k«´¨`•..¤: $ :¤..•´¨`»5 z6 }. L& {; }( K! {5 ?/ L
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)1 r& W7 |" a* _5 `, @
***) I& A7 g7 z) D! D
«´¨`•..¤ ************ * © * 0808 * dinhdainhan0808@gmail.com ¤..•´¨`»
+ ~* o% G+ ?2 ?/ n9 a) l( s4 l(¸.•'´¤*¤`'•.¸)6 S( @6 N* d' D; p/ G# T9 \: b9 }

* I+ n% _# m# I7 o' `! Y' Xkhi tạo text tự động chuyển qua layer text
: a6 z6 X- {; w" ccũng như dim - hatch cũng vậy.
$ J5 A5 \6 T9 J& [3 H6 E7 m- hay chỉ cần 1 lệnh là có thể đưa tất cả dim - hatch - text về đúng layer.
( R- _7 T/ T) b- K1 n2 u, D- Đây là quá trình tổng hợp và sưu tập từ nhiều trang web cả trong nước và các trang web nươc ngoài, trong những năm thiết kế.0 o) i+ n5 M4 [
- Hồi mới đi làm người ta giấu nghề quá, nên khá cực. Nếu giữ bí kip chắc Việt Nam khó phát triển quá.. j4 O/ S& p, {( q2 m' {
- Tất cả công việc bạn làm là ý tưởng chứ không phụ thuộc vào lệnh vẽ. Lênh cũng dễ hiểu và logic. Sau vài ngày áp dụng là bạn có thể thuộc.4 ]+ L! H7 e1 ^( M' k" ]# P
- Sau khi load các bạn chỉ cần nhấn phím F2. sẽ xuất hiện bảng lệnh như trên.
. r3 P5 J) y$ M& C3 u+ `- Mong lisp này sẽ giúp phần nào các bạn trong lĩnh vực thiết kế xây dựng. Nhất là những bạn mới ra trường mà trong hoàn cảnh khó khăn thế này.* R2 z0 P- o* W( w: M
- Nếu thấy có lỗi gì chỉ cần load lại lisp. hoặc cm cho mình để sửa lỗi.0 m: ]% Z, J) V  w5 c. ]  X
---- Mình đã test được trên cad 2013 ko vấn đề gì. Yêu cầu cad các phiên bản có cài express là ok ! ---------; f/ M+ w& y' j9 q# c6 y" W3 g
: f( r9 l; I2 ~: r
Nó là đây: http://www.mediafire.com/?kj55vaklqi9jqj30 |" [- t5 E7 p2 H1 }9 J1 i
( d. a+ \: f/ [5 [
Nếu bạn nào thích để lại họ tên đầy đủ:
  n& F  C( k* O2 x8 ~! o+ ]8 ZMinh sẽ gửi bản có đoạn text ma ban muốn ghi trong taskbar của cad...
: f6 R- C0 Z1 u6 V5 g7 ohoăc mail cho mình.. vẽ cad cho zui zui...
: P. {# N* R. x% _. x8 R
# p( b6 e2 Z! z3 @" g2 ^3 mNẾU CÁC BẠN ĐÃ SỬ DỤNG LISP NÀY RỒI.THÌ NÊN THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT TẠI BOX NÀY . BỞI VÌ KHI THAO TÁC THẤY LỖI MÌNH SỄ FIX LẠI, VÀ CÓ THỂ THÊM LỆNH MỚI ..

Đánh giá

lưa tôi hả  Đăng lúc 8/12/2016 22:24

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
hoangquynhmy + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 4/7/2014 17:44:46 | Xem tất
dinhdainhan gửi lúc 27/4/2013 13:39
5 T; q; P8 n" s- p(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)& o  H7 }7 @& M& v
«´¨`•..¤: $ :¤..•´¨`»
, l  u% p: N2 G3 p4 C6 q" V0 h(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•. ...

2 v3 y& M3 \7 g9 M  YBạn có thể chỉnh cho mình phần hách vật liệu được không mình chỉ cần phần hách vật liệu mà loát cái lips của bạn thì lai hỏng những lips mình đã có nên bạn có thể sửa lips chi để lại phần lips hach được không bạn nếu được gửi hộ mình vào hòm thư tuk45bn@gmail.com ban nhé

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 31/3/2017 05:12 , Processed in 0.137284 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách