Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 13831|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5382)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,' ?' E1 ?" x) I1 @! g) ~
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
2 H* ?$ j7 r! j& a2 |3 x# JThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
" m, {2 S, z  X+ e- k6 ?4 jTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
' \( G* p+ B1 n. h( L# I xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 $ u( t9 k. v$ ]* Q$ ?
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em8 n4 k( I  ?; L, d6 |
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

9 [$ i+ d2 h% R+ i4 [9 @3 Bbạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
, Q  |, G/ Z# b2 Ptại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
& {1 _( ~& c$ C1 bchúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 $ e" W, v' F) l" E7 y
...

0 t: _% _$ R$ @cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
4 o+ T% ?/ }  @# z& J9 B. l! ]# d/ DHi cả nhà,2 P7 F! S9 h, _
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
6 \* e7 a$ X' |# u# C! U1 v) \Thanks ...
' }; V8 B6 C0 [+ m( G
Thanks Bác,
; w9 e/ @8 F1 k) K) j. y: U' B& {Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


, l# W' B% [% B- k# a, X% f9 k7 D# u
9 V, k& U+ {+ O! o; L
; i. s  h* N/ O3 E
( J+ O* W9 y) S7 d2 P* P

5 a' N. D: o2 `5 S
( x6 |4 O8 X2 O% ^, j# ~( e1 y# I
' {! E# f7 J' ]3 B: h6 F
. Y+ \6 T* r% q3 k. I0 k7 l) p! K: L
+ X1 W- U; _2 R* t6 \5 G* R, K2 Q5 c, O
. P1 o+ h6 k/ C* f1 p( B" A

* k: ~7 T* g+ I! D5 A0 H; l% F" Z5 \

& V8 U& J+ ~# T0 q& X. b/ X) r3 E& f! L5 Q
7 A& ~" _7 D; |/ H
: {7 Z. @9 W' b8 y6 I5 N
  \% u. z4 ~+ y. a6 a, k) D
8 N: Q" s* v: c2 ~" z
& M3 o( v# K& e* p7 I

8 t+ z% N& J, K2 @( k8 f+ I
: |$ Z+ y2 d; }& Q0 B# U
: V: [6 q& C, }0 G  l1 ?0 O! ~$ L3 A: q/ i$ D# K1 M

; u7 n3 T. q- G6 l7 Q$ Q/ j+ s
% p8 ~7 m; z0 ]1 k+ s+ X) ?% P# q* p# q
0 V( V' ?/ E0 o* \, Y) Z
/ T  K3 d1 N) L8 B5 j
" p3 [% \3 f4 t

& b2 {7 A4 t4 V; `
; n' e& L2 V( h- b% t3 s* _2 M7 R+ Z- T- t) F* b
2 c* r; p$ |, H* |) V0 y

( F/ u7 ^# P, f$ T5 X; X
$ a2 ?  }/ l3 O0 |* K4 D9 f9 ~6 t) ?8 g4 s3 T+ U$ e  @

# j# L5 G% B8 }3 k# J" b* f" z$ R- j# o1 a' a5 ?& f
. @% O+ ~3 A& l: d4 Z- S

8 F' B  Z; t% X- E' \
2 t" w" H" R/ L( i
) ^' \. D! S- q  l" R5 S& E$ q: T; ]1 e
" v6 e6 p) g* n) [5 ?" a

% m2 m0 r7 r5 k% Q$ `' n# x; U/ X$ _0 N4 P# E
& {1 D4 M, e3 n+ O0 b! \7 v* n" q
1 H4 a% c6 |6 F. N$ t, J+ T" ?

* |& x  C9 `8 x. X, H; q
( K7 i' x3 K3 G
: b$ ?9 w; V" H9 z- m# x; @: J2 c; g7 y. V

) b5 |6 j0 N* V* q# _
1 V/ U# c" }3 s; V  q& m- R, z+ u) D2 e6 L' Z0 L/ X
1 _5 k6 [/ D1 C! a. {

6 B( M' V0 M1 U: M4 L/ Y0 @$ k0 j! C4 X& D% ]
8 h8 r  S/ a# z. {" b0 R0 H
8 C- v1 D8 j/ a- y

& e% c) T( X+ H  f- b, p4 @  a8 m+ `$ I( m; H! r6 s
5 K" E# d  u& {) E% r' c6 F

+ w! Q$ ^+ L  F( E& N7 K. j8 N- X8 l, l# W, F

. ~: u9 {! j; U/ \2 T5 g% w: i* m8 t3 _5 B

1 u9 S7 k: N# k3 U, i3 t# @: X$ m0 L" P( O$ J, M0 k: z) N! n( `. ]+ j% l
0 ]8 ?* Y7 ^, R7 y" c

% c) s# @, E' V" e1 w5 f$ l2 ~1 S/ V9 r3 N. I( a7 M
6 R7 N; f, P# ~# d1 q; L" {: L+ T

' v' B1 x3 r) G: }2 d% X1 d0 `% m1 x  I) C

8 ^- t9 S% u1 G3 |" ~; M" z- [; F$ T, G4 Z; d! {
2 X: ^: e" v2 {& |( X! W8 ?
6 S3 M4 H5 D8 f: b. z* p: P+ `% }$ ~
5 f+ \- {6 {+ x: }, C3 J
( h) \1 K7 u7 J0 `/ z. [0 Y

0 v/ ~6 c( r  E9 s" O/ v, f; n. c2 F  l- o3 f

* C- C" V5 q. K% O4 W0 D) ]4 {; ~8 O7 r* [8 n8 j5 k" t' A

; X; j1 r* W0 }$ ]/ j4 B& v
5 r- d6 ]( M% ]- L4 f! T4 a4 x1 `0 ?/ q* w
" K, c, d1 b! q; s( ]5 @$ c8 E

8 J1 B# Z3 C5 G# G& ~- ~' a4 x+ N
2 F. E7 v$ J3 T% Q! p) f0 d  l: x" P/ q  o# h1 S" k* |
4 ~" F/ z( R5 ^9 n! f1 f' h4 k$ C+ _

# U, n  }+ @9 b1 M9 {& F9 c; C
6 _3 B: W. ^/ M- [
' b8 h0 U) U8 g
8 q* ~& O9 e: a8 }& r3 B& l
& Q$ R2 I4 s9 @" t& i0 u8 `5 P* r( a: P3 ^

/ {; j# `$ i: v  r+ G: [5 u
  }1 a, H7 d* o5 R$ J4 o
, ?$ K/ @2 \. C) _& r: L) i3 g: N, ?2 f
- ?+ P4 r% k5 ?. G, J
' ?' X$ T5 i* z- L, E( [

4 i/ ^% @2 I( s& o3 K7 }' @2 B" Y) c" M% I$ k" g6 I6 k- |
& F, t( n0 E6 {5 m9 X

0 |7 J' D7 E  a& I4 i0 P1 @4 ?7 y5 K) D! z% l
* f4 w0 t! m$ |

' X3 w/ R" \6 Y
4 c1 c8 z" k: Y# T1 H# Z, f5 y7 m4 R# ]( D# _3 y) {
( G. Z! i* Z: J8 {! i+ D. ~! I5 k, |3 u

. P6 F! }, ^! D1 h; I  ]# J2 x' R1 h. I" N8 z) R

' F1 i# B( a9 H- B+ f, z: Q
; s1 y4 L" i0 u1 a0 }' k5 F' Q( ]  W9 C
2 b* B5 B! n% H$ l
2 a% K) G2 e' D+ e0 V, y" x
# u' _, ~! ]4 |0 H7 g& i) W' u; K( a- c4 `
3 l- \6 V2 y0 E% ^6 u3 T4 Y2 P5 [; ?: y

6 Z. t$ }- e" m
# V, x/ w- Q9 W- ?$ A
! q$ p6 u- F% K: t
; n' [9 a; c, w" Y
4 |$ X8 o4 `. R$ q; H2 a% Y9 n5 R! ^1 t1 y: F+ j

- m4 n# j( L0 \  O+ _& O: c% T% I, w4 L; M) K# {; G, l
, \$ D8 S$ ?! u) z" e/ U2 E
  T  E( L3 b7 t, C. u
# ?2 x# z6 Z- l% A! r$ e9 _
4 E$ I' g: Y% H7 S$ p# w8 q

9 L4 ~7 t8 ^7 U4 d- N- Q( N- P# K) S& q8 |3 I& u
# T+ j% k/ G* w* c5 S# w

1 L1 N# i. v! w% |; ~
' Q% s8 K) _6 z1 @
. x) j" d% Y7 u7 i! m# F- `" v. O+ x% f  V4 ^$ c
+ V" `3 U4 E1 {) A/ ^  L0 d
/ g( s# `- |3 u. U6 L

% g7 x" `& p/ x# _9 S+ s- O/ Z, |% o) V2 U, ]

8 X2 O" H7 x1 z: O: t
" Z  N5 h+ i# n# j: N0 I- U( C
6 F+ D' P2 a8 c  W; T; m! Q3 P( {& v! d2 M' y+ G

# W1 o8 L5 b. |/ ^7 x& |
* ?0 |/ @3 m. y$ }, j0 a4 F
7 Q, r' G% N: N) u/ @
4 d& y. ^5 |2 ?$ s$ ~, V1 Q) Z! T+ ]% t) O% R( S  S
+ h3 a$ {0 [0 Q" x
+ d( n# S* k" n- N$ y

. Y0 q6 F: i* X6 G' s3 o  ^
9 r; a: S# f8 L6 c1 N: v
4 k4 @0 T) [  C- ?# p
- R: Q9 [- e) b" z2 _
" o% D6 p0 D: T' B0 @
/ |1 v, l8 b$ ?
& G. O& K0 y/ k: Z* t3 \6 G, I" e. e, f; s
% f0 W$ D( ?3 `: ^4 H

6 w( W8 B$ R  M* [8 T) l$ W$ }0 a- F
- B* I% t3 b  M: \, r

( a; b& T; ^) @$ B9 O) Z) p" Q3 v. `! Z! \0 Y4 F4 o/ y

6 _* n  j6 _5 Y
  u7 K0 v5 `8 W+ r  C) u+ B0 a* M8 c8 K) p# V: U! l
/ I0 f6 l7 e& A  S
# Q, w  i! ?" r: Q. b( i

, f  T& C0 I& _# c% N, S- Z* h' r) A. e( s4 ~9 \, I  H

7 A# W4 {, {2 b. ~+ M9 Z; Q7 c
( z( ], L; k5 b4 G0 m8 H7 h3 {0 i, c

  l2 j0 A0 p! y- m7 @4 R% W: _  ~# U/ Z/ X5 s' o$ o, P# U
3 b/ d' C8 D9 W: j7 n
: U: C5 G+ d' z
0 f( Z# T8 E" h* U! N* j3 d
$ v% `* s, m2 [+ d9 {: }4 f" T

2 z; B/ q2 M. A
, C# \$ ^* N* g# N) \4 L1 z* x9 ?! w: u3 v

& l$ [$ f/ T- _8 [+ \! r' @8 `5 t' t# Q
( O, n* }% ?, ?/ Y$ }  h

6 q) F4 U! l  P5 n* d
% c+ v: x3 O6 W! E
$ X* x- R* M) c) _/ N8 i/ O! r$ J" A' ~/ o
' y* _# l. n, T. ~3 W
; ^/ Q+ F. U0 [5 h. j4 B
# E; s2 R4 f$ j% c& ]
. v5 V6 S5 h9 t7 M  I* v0 g

  L! f. C4 X$ g& K2 @8 A( s, e; r6 O: b" m/ G8 l- X
* E0 D- Z, u' D6 r
  k! A7 W% J6 b& L' Y7 b

. \" l! W) F9 _* |0 w; X/ A6 V: \" ~# N+ r3 }6 \/ h: q

4 ?1 \2 W$ J- L
# }& M+ _7 J) |
9 {; g; D8 ~! i3 ~3 ], x
  d$ v5 I+ f7 ?( ~7 c) M* c9 E9 l* a) w
: I& r  v, b0 R3 U/ {6 q0 b6 i+ }
; u1 K0 l" H3 f$ o  _. d0 b# g" f$ T3 E6 u4 F6 q! n

' S) K% f+ ^4 T: g$ @
  h2 \# I) k: v% L8 u1 L4 {' y# r; s' f( H2 u

! k8 k0 d3 [, @% f& c, B3 F7 M. F- p2 |) Z0 H( g
4 a$ M1 n7 g% x- d0 W& q; w
- I: O2 }. @6 h1 p, S" ]

7 H& g7 Q2 d  G8 f+ o  G2 H8 y
+ g: ^: @: o4 @% A: k) J& h' H3 N7 ~, |' u$ i
7 D# w% n# h4 k/ j1 J% x, s
6 l1 ]3 I5 _1 y: A' h% m

- g0 ?- f% g5 Z4 \4 E3 f2 A3 Q$ k. C' f9 O; U- p  M
- z& ]" \4 Y5 p2 g* H4 {

: ]! O. n  |+ |8 ]; }* X4 Z+ k) l% B" P- b4 \6 e% O! ]
# P; `( \) Q5 e$ |& }
* E4 [: {/ j) l; J, g

4 o( X6 g, w9 S  V! T
0 |: }3 R/ s8 q7 o2 j3 _/ c0 }6 M& H: j( @

2 i0 V: j* Q9 V4 F! b
  S; q4 Q) V& b' _" J1 a
1 t6 t+ A) [; y# C8 X& _- y/ J3 S3 E7 M" _

+ Z$ W! c  A4 f( q, V/ S; \* {& \% }  E$ e3 [  A& h" c" Q- Y

8 R; P/ k4 x7 w/ u; Q" Q. k0 p. P4 O  n/ f
- c' A7 h' @' I3 c
$ n! ]. J0 j/ ]) s9 y0 L+ d0 [

9 D* B2 ], n0 @4 c2 @* Z* h
) Z9 L7 ]3 |8 Z% H, z! H" D
2 k& n/ c# z6 @
* k9 J! @9 M. f5 {$ q4 f
* `. m: D8 `5 J8 `0 M0 x1 D! T1 |8 v
" Y. W3 [2 |4 N) n2 ^. H
( j1 v2 {& O2 ~2 z4 c: s( ?) h4 I! j
6 A8 s' }* n! A5 r' _
( U- T& Q. |5 w( x" f" h% l# ^1 A. }1 E
' E- s; _# d# ^* [7 u4 |
+ Q, |5 Y* f* R2 K

0 w) v: l3 q3 X1 \5 M: v' |: |, ]: o: }" J0 |, X
1 B: D! J; |, h; l5 q

, w" B2 K9 ^' w$ u/ [2 e! I
! I# ^! p* ]5 ]4 F8 Z8 K% M) r7 `( R: v; v9 f6 \

! t" U' [7 b+ G) ~( T) r7 }# c4 G  g! v( z' V) y/ C) ~4 }
0 D+ B: S7 D' l* x- M) K( ~% ?

0 n: n9 g& u. H1 t6 w8 ]5 v
5 k3 H0 R' c. j8 m8 t! i0 Y# _# ^( x# E6 M; _7 ]2 s
5 v% c( C  ~/ e5 I& l! o

$ k4 {1 {: A5 r8 Z; q* Z! i
( L. b# q5 [$ S0 o1 H$ X
9 j6 z7 Q6 k4 |9 s
9 S2 s0 t" W- z$ O. W4 D+ F1 B" X/ V5 K- Q& L
! m7 X/ z# O( g0 z; T* U

: l" B1 o+ l+ m, c9 j. \. N2 E# x0 l! u
8 Q* _7 e+ R& U3 x3 T
8 G) f+ l; D: }* I- [

! u! J2 B! U* `8 l* z; [0 [+ M9 J! {6 K2 r1 d5 b  s

* ~. p. v+ y1 V# b
/ @# {2 E3 b- z1 E; d5 F" P3 D, d( u  F1 l- d" `# Y+ E

( h* E3 U8 O& L; I6 D4 L: P8 X  `* K
7 {2 S$ ~% k( I3 w# P, f) j" _" A2 T* Q4 x

1 K7 Y5 {2 X1 N# q; e' O+ J. w6 ]" T
4 @' D9 V' `3 W, u/ R* R3 }" {& j3 L1 M* I
* ]: a8 l& ]2 l/ E9 f% A/ m  i
# G+ A3 \, m8 e5 @) g. a

4 Z* g( U5 V. w6 ?! J
. B, d$ N% [9 b& ~6 ^* k+ ]* I$ a
- ~0 y+ h6 V( w5 X
# G, F/ m; {/ g
% h2 {7 X4 d. @4 v8 `5 H$ ~6 b2 k
0 ~9 \; v- V4 d8 m0 e; c* d! \. V( _" d  m! f: }
0 S' N; a6 f" ~: {1 @
. u1 v: K7 i6 ~- J/ k

. |3 |" S' g' h1 }; c7 P# b6 }6 O8 O' j. Z2 v9 s0 x
" |' T9 q5 `$ m' u4 S" q- y" F
& ?2 w8 l1 u1 y( b. K
+ |$ d; f' q9 D$ R$ Q/ P% [  w& H
, H8 n9 h; ~# F/ _- x+ r1 _- |

4 }  ?- r5 t$ [; H1 T$ ]$ i( M6 _" r2 w4 f5 X$ r4 M" O5 C, Z

8 O7 A0 g# L1 h$ M' \4 Y9 U' Y! {3 O8 K, ]
& @. M8 l5 W3 _% ~: S6 }0 n% x4 x

2 {8 C. Z# D4 h$ Z
! {8 g2 q5 `' [  V1 a1 {* y. {3 i/ y' t- o
1 W1 S6 ?% n7 V+ q( g
4 V$ e0 t- ?/ t0 Y
" s; a6 _* `& H

! ?) @6 [/ o; \3 A
2 E4 v' u7 j, A' W8 B/ z, n- X' @. \# o

" O0 h9 J  [& h/ c6 Y- `' k! C5 L. K# u: A' L
4 `* L5 V$ j! i: M# C! w

1 j: H( Y1 p# {3 I0 x% P& Z7 s: u% @" X! f- S1 p: k8 m2 B2 Z3 a) B

" u! u# s- ]( T, ^" u
' m0 c+ p7 J' l# H1 _/ f
! U- Z* m) U# B" Y9 N/ H8 o0 n) S; F/ c- G
1 h: A& Y9 P- x! r- \0 ]

0 o" u( Z3 ~0 E4 h9 `& e' Z& t- R. t1 \9 f9 i% C0 n

, Z* @2 p0 D5 j" o0 E$ _  p$ x1 C
' E' _& d3 P& c! B% k0 e, g4 l- R& s

3 @8 R5 ?" G% i8 b) F
3 [' c7 E3 h/ h$ O+ n" p5 k! l2 k) c
* a: q- u0 |: _, |$ P- S: O3 e+ k# Y8 Z6 e% P' q+ b( H: ^" B

7 v9 l; b- Z  V) x3 i4 h: ^
7 c9 H1 _8 c5 z% \) @
- J0 f: ?: w. b( ~+ ?! o% P4 e; S* H9 m) S5 l& \
kkkkkkkkkkkkkk
; _- g* a7 F# I" A2 A8 t; i

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 26/7/2016 08:51 , Processed in 5.009629 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách