Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
  >  NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ LỚP HỌC ONLINE "VBA EXCEL OPEN XD360".. <
Xem: 10851|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4914)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
  `$ Z- M  B2 @  r+ g/ i1 uCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
. V2 T' _* j* b1 P" M4 \Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em3 ~* C6 H5 Y3 B, \2 u, F, v' y9 f
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em' s! ~- z5 ~- @. @0 }0 [
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
4 R0 e* M3 [! N* |3 o9 I6 TTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
' c; Q0 ~3 B' p% ^( V5 n2 k9 p( g0 KTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
1 ?2 P* B) I& l! s( B( m& f
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
# X' j2 A+ S, k4 R6 E! ttại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
+ r3 C& @* n+ W. Fchúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
# z9 }. Q6 `' q/ U* m...

, V% D0 w  k8 vcảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
/ U5 d! J, c, [# A! k, nHi cả nhà,: _7 F- Q  {, E9 D/ m9 \
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ+ m7 n: I3 A; W/ L6 S
Thanks ...
( C( l' ?5 p( ]' A% f
Thanks Bác,
2 z! J8 o- P2 `2 RBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


; x! O- [6 h' R  P& P1 g7 d  E1 Z5 m% ?$ V: s5 i% o9 R

- J# K7 V* \! K/ \$ x* Y
' |+ [% a* F6 z! L# M5 ~' ~
: d: S4 `2 q  r1 z, [% L4 [
* u' L. c, d- l# q- H. E0 `+ `% P  C# N! G9 F1 `0 ]8 @0 [. U/ x3 Y

5 s: S9 q( ?* Q% a6 }
9 N$ L8 U9 H: L# B
8 K' q$ H5 Q8 ~) k1 j- i
( j7 Y3 n6 i% z4 F0 f  E4 L1 H$ k* i2 C$ k1 b( `: @5 Z7 E
$ p9 T' L5 D% T6 h2 K  c' w* l" g

5 @2 k2 ?, i. I9 e& y
) c1 _2 B. \# r8 s. k& j( `$ j+ }
; v$ E7 P5 v% |
8 F/ W' l3 ~) w- i& I8 w( E
9 E- V6 m1 p7 q6 ^3 M+ [- M) |3 X8 k. _: [7 O1 w) e4 x

, E0 ^4 x7 b* h, U, F. ]3 ^. [
% z0 a, G: i1 K' S) M! E7 s2 ]0 W/ g, i: t

- B% _. m/ h2 I6 ~7 K/ x
. {, U3 H+ J. c+ J3 F  [8 d8 D6 C
( M; A9 X& Y; ]' l( j6 K! r- x0 d$ z8 J

8 K9 {) |. Q! R& W; f0 T) n/ E7 ~  j" V% o5 k
) Q* Q3 q1 f  ]% k# e% M" G

9 p; T  a* `* ?/ j/ z5 w) q5 Q3 p! d, f' I$ ^5 l# ?; j+ w

7 I$ b" b4 N( D+ {& u2 x2 c' ?" Z$ Y- m5 b: e. W' _( x) R
/ N& G# s6 x6 A" Z' ?1 ?
3 C( y: \9 v  k: b! f8 P9 ]. m+ V

3 Y9 d! ?- b; [. x+ i  w! h/ q$ K! ^/ W" q" N

8 b3 i& Q3 L* N/ ^* J& [# V& h- s% @5 a
; i" C  v: e; {

+ o8 ^; K0 U5 W9 h
5 q; @# P, W: _9 G" e* t" |2 O, `5 b/ V8 i
6 v- M; X- k, }( e# B% S
6 T( ]8 @: O/ y$ n% X1 |) _
, K9 I* y% H; n
2 l0 }; ?" V# E/ D0 g& q

4 f2 |  g! u  F& j9 G9 S2 C, Y
9 ]0 K+ z5 o0 z7 S' X
6 C2 S$ y8 M; {$ |6 @& P$ O4 |* O% r6 ~
( [* D" R1 r) f# ]7 T7 |. ?& C
* d# j3 O+ J5 Y5 V. L4 b" `

% p8 I& H% m( J9 F& ~4 h1 @* F8 E; j8 K2 @" B
1 i6 n6 o8 k+ G8 u+ c6 i0 G
0 e3 a! S( Y( \
7 ?, Y1 F$ z$ J% B, H4 x- T0 y( a
& Y8 ]4 a% ?$ w) D( I. Y

0 c) n5 y/ R* ~, [& [& L# N* i- ]! C: I

! f" v" V; \4 U. E9 }( v' z' S
2 a6 ]% f2 ~! C; v& T7 z6 T. V+ `, ?) s! e" E
8 G2 X, r8 I- Q4 d, F

9 }5 s0 F8 \. t0 W" E+ q' C$ P8 k5 c* S

4 _/ m( o% n0 ^0 ?7 n1 C* I% S. S  ]# M2 }

6 K* k" S8 B0 a$ j: k$ d
. v/ ]5 A. O) P- b
$ z  Z  n% g# h! U
9 a8 Y! d+ ]7 G) ?+ _4 K  j5 @& U/ l! v' f( p
' E6 V% {2 |4 @8 K5 a. N

1 F  u; t  n/ T* F  W2 A( p
+ \( S4 J, w5 d, g$ n7 T7 r5 o4 s; I8 A; h( E
" U/ Q) T6 V# r- e# u- K4 U
8 H+ s/ ?; N3 \6 w

/ s; }1 n$ P) A8 @( h. E7 K0 O. V; W' Y, R5 {

0 [# L' r$ `5 h) v  u# u* [* ]) L6 W! M* @1 u

- }! w& }% ]! A5 \( `! i% J3 B. l- M% W( n
7 h7 a# A! j# m. U7 }3 `

! F) o+ Z0 H( ?7 C) u0 F# n+ V" C; h% ]# S8 W0 x

; K3 o8 A. y! C5 n- |6 T1 ^7 r* E- {$ f. U. N; X7 Q+ N
9 w9 q% Y( I6 ~+ ^3 }! ?) _: c
+ j5 q/ v, y# v, J; @4 J' ]

) u8 r$ R7 w4 @8 q2 Z; ?5 Q$ P2 f& f" ~
# `6 e; M' f) ^! j& X

5 p% [% w6 h( ]* u+ p6 _5 w  ?$ l" Q, M7 n
1 l0 `* y- ?% n$ z! G5 l
9 j+ l& B$ A2 s# Q2 e

4 \9 R. n3 c- h0 K# L$ a. s
, m, F4 O$ }8 j( J4 i* H7 M6 e1 U
  G/ d- U# O, H6 q( U- M5 g, J4 e! ~
) n* p1 W1 T! l+ j* v# l/ Z7 X* l* r+ y5 ?. M

  t& O3 k% N/ P6 f3 A$ B* c$ M5 i  e) g/ Y
: }: u9 R2 ^& @. @( }
9 Q9 T6 B9 _0 R, R& }

) ~5 G7 e+ L+ L( {# }# e
* \  [, Z$ u. d6 M7 |# e7 ?/ A% F% q1 m
" l% v$ r! a- N2 n
! E: N( X" l* X% m* Z8 [; K
% e+ {! Q7 `$ w0 `+ m
# W, U, G9 N2 f: _& n& B- J
8 h7 e1 ?$ A: Z, M

7 a7 m7 w0 ?+ _5 B  m
5 Z7 s0 M" ~+ _( F$ }, H( o
2 T$ T. W3 [* V! l2 }( s+ @: j* L
: `3 C+ l9 H7 D+ q  x# F7 b( ~2 p
  T( Y. D( P) P% |! w6 g5 y
! n. z& M6 F; L# ]

' b$ D3 w5 v1 f8 K: b7 E0 [$ j% j# z- b
) x; B4 i4 L; A6 Y4 ^

  _- a) ?- {8 ~/ `, z4 `: }* h# L: V' X1 {/ Z! Y

; z# @6 Y  S! q5 d+ k
8 Q7 r* M; L6 E! \, W: g, ?( _; b7 I+ @
1 H/ o' r; L% ^1 e% j

( j' y. Q( a/ D. Q! t6 D: o! U& K9 e/ H3 d, {/ z, J
2 V  B' l7 J2 Q) i. t7 {8 l2 k

3 X& `! y( f3 e% g
: ?; v/ l9 L0 p$ D: @
3 |3 z8 U) `$ t3 r: W. _# k+ y3 `) I  z
% r: K" Y6 \) m( c- ~: C

" p8 T+ ^+ X9 J) q, {& }' B
$ j# w. t: H; b" o- ~$ ^* n! g% d* a+ ~' H3 H4 R5 d
; @$ i0 k+ ^6 _1 a5 q2 b% }( b  ^# w
% y) E' x, F) ]7 m0 m. Z

( P2 Z, L6 J* y6 ^& H& G# R: V, H' w$ C. C: V) g" u8 I

) J5 F3 S- ]7 ?" _  Y
' q' Q' |& J4 e8 M
7 j6 J8 A2 X! [& D2 U6 `2 H7 c. K% V9 q" T

" M& m' g% o: v4 s/ v; X1 W9 n) g4 i7 D3 W" {0 K$ @0 |/ V
& \# W2 B0 u2 X9 r+ ]/ S
/ w. Q: B7 ^) F( o) D# o  A; {0 u

! T' u& V2 u5 s0 \8 n' [5 D4 U3 J
( h" t7 @1 ^2 s* o; H  r
$ \& a$ {  |4 J# C3 ], G8 p
; ]6 j* Z' h* s5 r, P5 @- C; E- ^3 j. X; c  H3 b

" N& R; L7 Q2 k+ t9 i, x9 v, p
# q/ A! ]8 `  T5 k! H- ]0 O4 ~/ K+ ?0 z& F- |
" U, V' H. M6 A* ^* Y9 t3 ~
; K9 L" J* o3 m* ~
0 h4 X& r$ s8 M" o2 @7 S: M4 U

% l9 {6 y0 X+ c! K' P4 e' d8 z+ R
: ~: \6 E9 S* {7 U2 q' g1 O; ^

4 D$ ?) G2 @# U
. F; s9 h; i! ]4 B8 t% F4 i  l4 s3 V: p0 P
6 W! A8 M7 w+ n; l; L

3 r" g  p: n; I  S- w
' o  Z% A9 v9 ?1 Q* @
1 F' N$ W' ^; C+ D4 S6 o6 r0 k0 H) K; E" T! c1 u

$ s0 \! Q( w2 R+ Z6 D+ p! A' r; O1 e* H0 I! w

2 ]5 K  z" b" }' K' z6 F$ d
3 f/ _) i  Q8 }  k3 `8 g+ x2 g0 X. W; z+ M8 ]

, s+ \4 K! w' `# @
7 P- i9 @8 N+ X* F. J6 q4 Y9 `# |$ r  P  L
+ T- |1 U" D% A+ M6 j
; r/ H) m* x, a
' r# m  a: |3 o

2 B7 ?% u! _! C+ R( m$ ?' r7 b0 h" _' S. q/ G$ j! S. ^& V

8 q/ M% o/ L6 R3 K$ C/ p
2 ]9 _7 O% B3 H6 S, D
3 [4 c0 U4 [5 g% Z7 t/ k
: W: ~3 Z, Z8 K4 `
/ i7 @1 h$ I6 C4 n- x
# N' f  K" B1 x$ ^9 s6 M$ \& y; I, \: G" I: @) |
: F" A' F0 T) H- ^: m# x9 a

, {5 e  c# t) y# `8 H2 c& [) R7 Q8 x, A
3 v1 \- q% S: b( N; ?3 s/ ]* s: N

! |& T* t) ]+ a; Z* F2 @# X$ A" f- U, R4 E7 B5 s

9 S: G  T0 y2 w! r! f( }' V0 s( |3 B

* ]( ]3 ~! i$ I( y; @1 |% i9 t  s" v( j) K6 T

" a3 E" _# H/ r7 ^$ @2 s9 Y" W& [9 R4 I# O7 _6 U
4 y( B9 S# |" E' `0 H
, q, G! E0 ^2 B( w8 M  V( v

: x3 x. b- O: {. @. `) b7 p& i# O: p# R/ @, c4 M
/ p: o2 O$ Y" s# g. b, w
) h- K- j( G: S- Z" e: ]

2 A6 |+ U; `, A. i" `/ D" g6 p
. \' E$ g* o' `  m! v$ y1 `4 r. H; n8 h0 e  A
' V4 b. a$ q- A0 c: P+ F; U

! t& V6 d% a5 v0 @7 p+ D7 Z! M( N5 A6 t
7 A9 Q/ Z# S% B( _7 n* K6 {

9 p6 C! O9 T6 M8 B0 S* z0 g4 f+ n8 a8 P# B- N
3 G+ f  W' w' C# N4 c% ~# k- X9 Y
" W8 W' t0 v( i3 S" b0 _2 T% q
7 q  }! Q) c. d
9 Q' u) C; X# i+ C/ P
. R8 Z" C2 H. N' ~' t8 l

8 b# Y0 h. ~9 i  N# J" W4 w
) u* ?, Y. x8 V* e
4 b6 d9 G  w" R1 T& A+ C# l& p3 m$ W  V

1 V3 A, \, v0 M. @2 J4 r, A
, ?( M3 X0 _- M9 z- K6 ]5 a1 Q  g  F
2 I! p# d2 M. h- G; P+ v

2 q! g5 n( |: G" B% t  Q5 h7 k7 f' X; y  e( d7 z

5 m4 v8 C/ }- D" w6 ~9 z
+ @0 J4 M4 ^- ~% n& P5 p3 ^7 f* ?7 E) K0 m1 _) E9 i/ c/ S! [
0 f, r* I/ a- d) s" a, ]

# G: r0 Z! u& X' B; L+ G+ f" _5 z3 v* D* T1 ]

% ~. ~. D) n  ]  Y4 V, s4 |) Y4 J6 {- V8 S8 z; ?! L

1 s. Q& Y9 C% t) [0 M) B( }1 O8 D1 f/ ]. J! `5 Y, ~" g- _5 i/ A

  X4 o8 v5 d  {+ _0 O8 w
1 n+ r7 x( Q, Z
6 q; I/ C% F5 T- a2 `# z/ Y6 p0 h7 R
* Y0 K: g5 u: E3 L
4 d" ^! j5 N8 f! w2 _
/ Q, j  v" R8 N' I8 n  Q
) C$ O' m$ F, i9 \: R. E3 F5 D3 {" l0 H/ D* C* g% r
9 a/ {8 m- v; B, z) q
  G" S6 q/ B+ K: v' U" e. X
) `+ H% H* S  N7 h. x
% V4 f% Z% h! h  x3 m
! h* [* X' S$ f! f2 Y

6 H) D/ x, A- v; n5 I# V& P- U+ [% Q4 Y4 T$ `" W7 i# m
/ D  t2 m6 L) _) m" w8 X

# X0 C4 {( f0 W% z$ z1 T* D& l- K

  Z( ^; R4 v* {( S
0 @& `4 O2 s' C! I3 k: R  q, B3 \7 J3 C; w0 \
) e+ N2 j. e# o7 s7 ?

5 n4 m8 `2 P$ K2 C: Q! {0 C0 \& P! t/ V0 b( n3 @& S

# V! T1 y0 F4 F7 H+ I+ @& X
& H, F$ K+ M$ x
! r7 O0 C/ r) h) K9 H& n6 _- P! z8 R

4 n/ P  H# e* j5 O* _+ ^. L9 {) Z9 S" Q, N* Z, e: o. H) b

; H' z+ f5 q% l8 O9 @  V  w; p% J5 i$ k( T: m) q  J
, R; B, N* j0 g" P- d" \6 g4 F

: g$ s0 G7 U. z5 z+ [) ]
6 N+ w! s0 f9 p
, I' Y# G- N, Z- j2 i" q* {
" e% @" G( H/ r0 o& z
# P. \" l: j0 B; W( E, c: R$ M9 w" L2 G% ]; |% R! P% e0 ]' N

& q, ~/ Y" L0 A% }  ?, L, `* @1 F9 }& h; v

7 o& L, K3 u. e; D2 i; Q
. t$ X- |( o( @
. {8 k( ]. V5 ]* I- }2 ]
  |' d; w  _4 p9 C( B- L2 I( a2 \4 n6 C* T# U2 N
% P/ z: i3 J1 w6 h/ {

9 ?# A$ @) H$ o- v7 \+ O+ h2 e. _; H7 w/ s

, H) i7 U+ n# E8 a
: V, t8 V  u# O1 a2 Z! @/ T! w. s8 j6 Z! {. {
  i7 z2 F# z. J8 Z

# `* u+ m) o/ }% O2 Q( A- e2 @+ \- ?! G3 e" b

) a# y3 m1 Q- O9 t+ S# j1 e9 S' Y. x; f3 n3 b3 F' U4 @5 q
( a$ h9 Z& w6 v6 P7 j! k

# y# U% D  {! `# }) Z
: F7 A) Q3 x6 f
& L" `( g* `3 S6 }/ T# O) u: d; |0 k" Z  ^
$ r+ U6 b* r% S( r

  A) \  G$ Y3 J; F
( g& T# V, P0 U) e9 u1 w  N( a- c/ c: k9 j6 G& K$ T
( {1 `, \- |3 N0 m9 P% F1 l

" Z' b+ W4 \0 c& W! |# B9 C5 ~$ H8 M1 T+ ~, g2 G( h: H
% r5 f( l* e5 d2 A

  d0 g- j" U5 k3 s/ S& x5 d! }  E' D/ g6 P
$ S, P6 m, H, z* U
4 |  W. u" U7 g

* n2 z* j8 T  s5 V; U
* N9 q/ s' O% E9 N/ A1 n/ W$ y0 o9 K0 S1 ^' H6 \  E' I

8 L% P/ c5 L) T& o1 S6 b
- X3 _5 L3 i( n/ G6 t
8 r/ F# x" m5 I1 P* u1 q' l
- W+ \+ ?) e9 I$ Z" I- }5 G
( |( j) V( U) X* d+ R) M$ u: ]! u8 t/ r+ H9 N& j7 g( E" [
0 E' C8 |8 F8 Y; C3 i7 k
% F3 j; q4 {4 p# U/ w
9 A2 ~  z; L! [

6 a) u) \0 t* E$ c; u2 `* q' D% Z+ l# c
! R& {7 n. q: X- y* R$ Q
2 ^, Q8 [$ ]5 |8 n; L9 u
; L/ X4 h9 T2 W& _
3 e  V) q' C3 \$ j. p& H; o6 L2 D$ V% t2 r
) _  {0 J5 }# J/ ]( K8 P

. Q" q1 S. A7 ^2 c& L8 |/ m8 }" e9 B- N; e' C- P+ V; G# t

8 t8 G# A/ ~8 {
# q% x- z7 r# [: l2 O/ H2 Z* K, N  d6 x* I2 S. t+ E

3 f" E5 [9 K3 q; f! Vkkkkkkkkkkkkkk
  Q# R1 L' X$ U8 \  r

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 28/11/2014 18:47 , Processed in 0.313221 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách