Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
  >  Cùng Giao lưu- Hợp tác: XD360 Tổ chức đồng thời offline & Online "HNội- ĐNẵng- SGòn + Các địa phương": 26/10/2014 <
Xem: 10479|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4855)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,+ F% o& |0 R7 q( ?1 n& ~( u
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
+ o$ L1 e* W2 D1 o1 O4 }: IThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em- V# K1 l) h  e
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
, g$ j: u& Q: } xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
! H. g3 N" B  J" x- wTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
6 z. K" p6 ]" Z' OTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
8 c% V' C$ w# E# G  r
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. - t+ X' T+ U( t; I$ t; n' H
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn., @9 l# d" k* L8 R& N% u- p! e5 c
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 1 m7 h' ^3 t' Z( b
...
5 N! e- C5 D+ z) j& m+ Q1 \- S
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
7 s% z5 X7 w9 L4 T; ^. R2 Y7 f& VHi cả nhà,
! m& D2 J2 F+ _! A7 I" A$ sCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ' {! \4 S$ J& L+ @8 s
Thanks ...
: v: O$ v/ F4 u
Thanks Bác,& _' ]1 _6 c: t( X9 }/ \
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

. J3 m0 e3 t& s2 g$ x
, {2 v4 }4 ~9 J/ \

% \: K. ~5 V* v; ?# w
6 _! s7 _4 I4 r. c2 R7 C$ s4 b% |4 h' M4 H

  y: w: Z" j  d- E# w1 i( u; o  M  I/ ~" a/ `9 x
' ~5 d. o1 {9 w( P( G1 v
' }7 g% R$ J3 u' v

# l  ~. F0 N  R  i& _" g) L
% n) u$ [3 f$ F6 _6 w. L! t+ {' Y5 E' D

* {( h! h6 `7 q1 u. r
' o7 n9 i2 r% S
! R" e( J3 {. J2 ^$ h
8 M. g3 C9 O) j4 H9 o! X. k# `' j/ ?
0 D2 I2 Z* {: s% A. @0 l! b
* u% z# g! n) e1 K4 N
$ o8 n3 r, X5 ^' P

, o3 l: q/ ^0 `  p* Y. @* P. N' F2 f3 Y
8 Z! f! w8 y% y; X- M
' n* w: a: x+ x( e

7 H' F+ k: R/ ], ?* ?/ @9 t2 h; y" ^# T+ t. ?; A' T5 m6 T

9 E9 I/ k# H! \- @  s& }/ W
" n) K; G  z6 R; \4 D" E" M0 B/ _/ M4 ]7 ?+ z/ W/ H
! o1 Q1 D  O8 ]" S% a6 P4 `3 A- l. E
. C8 y9 ^  j+ b8 @* l3 r

! V9 D" z, E. b1 ~$ V  N7 u1 U0 p  ], c
0 c. x- @( R& [9 R

: z, L3 m) H$ j2 G+ X6 s
. k7 f# L9 |. u+ k" k) @+ G8 g7 J3 Z/ a+ W: S% Y4 X
/ h4 }/ v6 \$ L0 F7 A0 K
  S; b# l$ o7 L# ]* l

+ L; d' @& j4 y3 |9 \6 Y; ]" i6 X1 N8 {- j

) V/ A+ d! s5 q9 B9 R3 c* i% F6 G* i/ W- L4 L( {9 y" a) a

9 i6 w+ u% [& s; V* {! J2 z) n. x& U5 I# F5 y! c8 s6 F  M
2 E; _" ~+ C. \' u

: r$ H& v7 Y/ a4 g
9 c$ I# j9 z; J! j* B9 ]3 D& l6 l+ j5 z: y$ j

* R9 u( h- o/ {0 U! P' [) _
! J) F! i' v, f& I1 \, y) K- x" K! R1 M  H

" }- l* g2 M1 Y5 x) q& X" O2 e' o- \: O

9 v' p0 G) ~4 v- |. d; }
! ^0 z. |3 j0 C) f0 t- ?2 I# S$ |. }! k- @

  q% I0 _$ d; r3 i; D! ^5 N6 `. @* t0 C8 O- n8 g& W4 F+ _" G7 G( h# `

" q4 Z0 m7 f9 N) J" B
) k1 N  O1 L, w
2 K- V  d+ L& ?/ H9 E4 K1 J7 y' C0 N* m- d2 o
8 b: C# U3 m, q# E
4 a6 j& C7 \+ L0 P% B
, L" L0 |# b0 s: O8 Z. b, H

  q3 P5 a3 K  H- s
, j, ?, C" ^4 z/ U/ c, T: i5 S: V& U, T- x3 \! |
# I* P% s& e, C( N9 N8 ^9 h
: z2 a% m, g4 c2 B
) C, I  b% m3 d9 b/ K/ z" u

/ ?: o" ]$ {4 {, j0 \+ ^2 m* h, w- `# P+ @6 o/ I

+ O2 g+ F: G9 J) H/ z( v! O5 B; N, T' ?. ~& \# y$ y# A

/ h- G  U" p# w& A6 d6 `
. \" L; `7 z: }' B) m7 I9 \. c2 q/ \  G  `! j# ^9 p! @5 V* {
( E* r0 [0 V3 [
9 E# N0 ?* W& v
, c* V3 E# Y! M& m

5 [) O9 G: Y  t9 T' j5 N; R5 _! G. v# U4 h) d
5 @# |$ p$ x8 S8 q
' L1 c! i3 L( J9 ?+ q  T

! _; U& a! v, V* T* `; I1 ^. c* @( V) I8 v" f6 E
6 V0 R9 B$ m0 W, k  k  L' Y
# v1 v+ Q1 f! h3 G
" I$ @/ x2 ~# s6 i' S
4 H6 u7 m. I9 ]
9 u3 c' _! M+ ^

/ N1 g; s) \4 h# Q& j1 q0 M1 P: b

( i  w8 _% E. @& k' ^. J) p, G0 m  R( ?

3 B: A5 l% Z& Y+ Y
3 B5 Y1 C( l; x) P$ b/ J; L$ H2 P  E; ]3 O& B" o

) U' }6 M+ A9 X4 e5 o: X* t& T8 p+ g) _  c, e& E8 Z7 j  V, T" `

& f# K$ \7 C' h# S9 j
/ t1 L& F: I% D4 B7 }8 i5 v3 N
$ I' P& e& a. U
: A/ D" ^' |# M. F1 W4 ?4 A9 X6 A$ M7 U

6 X# j/ k# @6 f8 _, }4 j- p( M6 R2 P# F" p; y9 y9 I% e; Y

# ~. E- E' `! t7 p; K( ^' H* M' V  o7 O9 @, t; e  R

. _2 v; L% n, R5 J# T6 k" K7 y9 _& o! _- z& A; t0 Z8 ]) F9 J

7 Q$ _6 o6 i' T1 k' W1 r3 l/ c; B' |3 }6 k

- G% m1 L' P' m9 K  L  T
" z4 e! v4 u) }. K+ m- m
8 B2 g9 D  a$ ~& Q: ?% F& r9 c: M
) F# D: d& T' Y) }4 l, w
/ t) {: J) V" Q" X; A
9 O6 {" V0 O1 X. Q7 }1 P4 B" U" j( c' s8 s# }

+ e  ~6 S/ f8 Q0 X0 ^, Z
* v2 K- l* y9 M5 E. I' l3 E. [4 V  y' a3 v# b

+ {' ~# n. z+ X+ M) x3 M1 y) }, C/ |! J; u4 H

  A2 ?* ^6 U. L' _1 j8 `+ S
1 c& g: i4 l( K! J: R3 T
% ]5 F5 h& m1 }- j! _0 |# j
9 e/ c+ {. c; x% B3 k" L5 z& J/ W! U
" U( W; O, P, z  C1 \- R

3 e% s1 X) m% ~9 u) o" |) L9 a+ c/ e
, `$ c+ ?: H0 l0 f
+ g1 }; M* T6 ~+ E. S  N" C7 @2 E4 S4 G8 o% I* c

; k3 L5 g3 V+ F; o* z5 n2 c) E- X% ?7 n  I  \8 r3 F9 `& u  }& g
6 y) @" P1 t4 X# Y7 {

4 j2 ~, B& I! E+ {" W0 M/ \+ ?4 ?# p  ^. g) y* [8 T6 x0 U$ {' L0 @% H

$ Y  }% b5 z& U) Y# _' e0 p+ j3 T( {4 b3 P/ U. t

. O% J/ f7 m$ c9 L4 g5 W0 P2 L  f0 k  W) R' u& X9 r- h6 t

5 Q# U* S/ c: {5 B2 u7 W8 ^# b& l. i" f/ D

$ d8 t* |- b4 H) o
+ i4 ]% S3 l* o4 X: m5 ^! d  t
2 b: q, P9 g: U& K5 n& @( N8 f
. Y1 }9 Y. r3 i8 o& R0 ?! E
: o1 S, P3 y1 B7 T$ ~

2 i& A/ o' m- O$ S
; J1 o/ u% I: j; o7 C
/ S+ p5 S2 E& O: f$ H" `4 }" j$ k' j' X

# H% g/ a$ t: H% Z9 P0 ?8 H! d
2 O, X4 I& @  T$ L& N% ]+ O+ o( j& ]4 ^' q" y3 G, f+ S5 F: `# o

3 \( |- M# m; o# ]1 {& V& {/ P  g6 U* `1 _5 p/ I* j; v/ Z

  X4 }4 J9 k, Z5 b2 A8 S/ L7 I
* @4 N- m& M% b+ ~& ~) G' @* j( M# t, G7 P

/ F: D3 A/ U' l$ m/ A  Q2 _; L! U% k  o

# U4 j$ ?9 v" e% `2 B: L' Z+ a3 N0 ~/ h2 B2 {+ }

% F6 U) k: N; x" |" g8 F& X, A) z8 o8 o' ]0 H# L
. x' h  r6 V/ v, c0 y& X
  n/ L/ [2 U- S
4 G. _# F2 ~3 n5 L/ [$ p8 W. c
* x4 ^* l& i# V& W+ t( Z; e
$ R) o: a( t9 f2 [4 q
" n. h( o8 E5 X8 D6 m/ z: ~) `

) j* D  w: J) }6 p  U' F
+ P  i& C  Y5 ^$ n- |% {$ x! j9 t- R+ h9 Y+ `* B6 l4 ]

/ m  \, j$ C) Y+ N, d$ {, ?; z; i6 _, y
* c; N" Y, p; e: {$ C% T. l2 v5 ~

1 }' B' w& Q4 ^, s4 y. h  u2 Q3 n# Z$ V' ^, c9 v% y7 e
5 ?, [7 d9 r* h9 }6 n

, Q0 R5 x  U0 I" E& h' }# o9 Z
7 a. K2 u1 H! T3 |; W* P
0 L0 o0 S# X2 a# R: S5 p2 T( ]7 {$ K: n5 Y- R

' x2 o- @5 ]; `4 L6 f
7 Y8 l  a/ |$ i$ q( v% c
/ B. N( H- ?- C$ [" _$ F' Q/ `  G# ?* f; \+ C
& S! Q5 n) o' S( N
5 _3 f  y: [: M, P

) {4 W* C9 @6 g7 |+ w/ k' Q
2 @, h4 p  y1 o! l4 e
; {/ e8 O: O1 H+ C+ d% M4 t
" V! k2 g# u3 w& i+ U% v& s% n/ }7 \5 @. U1 ~5 I% s
. C& ~; K, N+ V/ ]( `
7 G' C. ~+ f" k' |* r
& }, C% z" Z1 a+ A8 x

( V( [- n4 n) M0 s1 x; ~. r! h; r6 |0 V  p, X
8 S$ J7 b& ~0 U9 t% X) j
% ~$ ]; s; R1 i2 \& d
' ]3 f: E2 S+ |1 M# v

: J+ R1 s# M. t7 A2 L: P& n# `) `- ~" }; }; z

' s9 M5 ^+ ~# X( B4 r1 H. s2 Y4 P4 z8 Z/ T. U$ K5 `7 \

( `0 J: [7 E* F6 J
0 H5 F' Z' Y$ b& C, z4 \* {% E  _# X# }# b; F

8 s) T) y& ^0 X& T( j3 p( m; H8 E7 @) T5 Y/ U% d# j
1 m2 w0 V- P  {3 Y4 K9 E0 A8 f
" j1 f* m% ^* ^8 X' A

% E, c: ~: k$ l- |
) h: Y1 {, i/ k
" o8 T: `, a; O
. |/ t8 @, W  \# r! I* x2 h: v9 J+ Y6 `  U) a9 b6 }8 |
7 ?) Y7 l0 p* T1 u, d

7 H2 h9 N, v: G7 r, Q7 t( \$ |% ~/ e( C5 }% n) ]/ s2 f

% l3 l; B5 C0 n
" U* I" z6 [% {7 w) ?' m, d# F8 ~1 H, |4 n" l1 U3 |! w( f# j# ~
2 A3 Q' p8 q+ d$ x
" f, Y. z! G2 u* Q
" w7 d# J2 m6 i% ^4 l: @
  Y3 J0 ]$ s4 ^& U/ C7 R: t; e

$ A& B! P6 ~: N9 @6 Q2 \- G: ?$ k' N" Y( J3 K

( w: n0 A2 ]: t; x
1 f% w5 ]# V5 E* Q) t1 w
* q  x- i) m2 X, D( f+ p$ \
* C7 e. p1 o  ?4 x* m& {: P( O2 B- x  x! p2 x! ]# g7 X4 y0 L/ ^7 x

, Q: F+ b* S- c; M: I4 Z& n$ F4 J% n4 h+ S% ^! L

: A8 E9 ?8 ~! V7 |/ \8 K: M! L7 Y& \3 b; q

* ?. f; q7 P6 p7 ^2 b2 d1 H  D6 t/ ~  g( g% ?, T
: f* |# o8 Y- l  A$ k
4 Z  U0 P5 X/ U4 l
8 g- r6 R8 M6 b" r

6 L9 P7 H# [- z* M7 ~' d% g
. }' o: R  |5 {# H# S$ w/ h
$ C& z2 c( |9 Z$ t3 A6 m3 l) u( H* E$ b
$ S0 W4 I* F7 I; P
6 D% W8 B! K% k4 I% I. I
; z4 R2 O/ W: ~  T' ]# [6 E0 W7 \

9 ~& V  o& \& E0 l+ _
: z! A" w& `7 L' R5 l
1 O) [- b. i8 I/ F% d7 c7 [0 n6 Q: D
4 p' L6 G  ?9 I
9 P" \& n  b+ @' e
+ ]  U8 L4 D! h8 R

4 {9 G& O; ^9 X% a9 a1 F. w# i( L; P* q: ]* ^- m

2 T7 B' A! B/ V& E1 |
. P4 I: N3 v- f, l6 y, m: x0 q  P  O/ Q. z( K/ N) F
5 D) H! u' F; c
8 f. \- ?7 h" R" [

3 m3 r' c/ B, c7 ]3 f+ |* E9 O  j( D" O$ Z

- ~- v7 E- s2 L" E& _, A4 V& k! U, E& E

- l- w2 |- L2 V8 Q' m: j; ^8 c
4 V' V* _! E, @
% [: B  Y: L) o& r  K0 O1 p& w; v2 u0 A
3 G. x" l/ r0 P, {9 e2 `# `

: [1 `$ Y8 U/ P
8 Q; w& {8 i: Z2 {$ d+ o$ ?; l% L% t1 \; U/ f' s1 D7 [, ~' ~, q

5 @! `. Q) `" A2 z' l1 Q
( B& t7 n8 r. v! h2 b5 I0 J) X; q. X
% n( f) U; y+ k$ T& z) V3 {1 u1 c3 v
" d7 [7 `& e0 w
( N3 G2 j) {) A

6 B! ~5 l7 l0 E$ o% P( n6 t1 l
! F% M: ]) }& e2 k( C
; n, ~3 h+ W/ J. t0 A( l  N5 R. n( m" D3 L( S' K
3 B: C" n1 @) y. Z7 ^+ x$ H% e7 q% }

. g8 r$ C/ D5 {  j0 R4 ^4 q5 p7 z9 W5 g

3 }  |& I3 I3 Y- o3 a& f
) ~/ {) \& y8 g5 P! V' \* T4 \- D5 Z4 U. c) j9 U( Y

  h5 y! _- i+ j1 `' \/ B# A. C
+ ]' n8 T" k; Y' j& }: `: @: o# q8 M$ A! G! @

$ p4 J( w& A2 m9 h
' I$ {% M% Q; j( N' g& i. P7 h+ r. o5 M7 W
8 [! t9 n% l9 w7 Y

1 }7 Q) \/ b7 J8 o. l$ g8 @! H' k1 D, W) T- N6 i: l

$ l& g& B. x/ E  K$ N+ }- f+ i9 I! Z2 b# y- x9 b

: U6 _; l$ _- h3 B0 @: \
* W! i- L. K; M, D; {' P8 y1 F& E8 Q

' ~5 ~5 [; q2 E3 c6 \: I8 i' K% [
+ q" _. @, e- |$ d" l& q$ _  ?6 P1 a( S+ J

/ x# c1 y0 d9 d6 ]
: Y1 q) ~2 R- Y% `3 @  {2 x6 B2 D9 R1 ^. F" m

! C9 F' E- f! J; b$ S% H- ?4 p( d
/ ?4 c4 I9 X/ |. W3 N$ ]  G+ G! R/ w" |
: w9 W$ a4 P+ O( N
; N) F6 Y9 P! D7 P+ ]8 W
$ P7 o$ Y9 f( v8 Q
- M6 s( p, ?; O

& p; J  y8 {: B+ d- `/ S! o; I7 l. |! X
3 n* C. y# |+ h2 t1 W  e
: w  H% S3 Q1 T2 S0 |4 u
# ^" F# w; {7 O" d8 U# d# a

  y4 a( {7 ^& N- i2 l4 G, H
* c1 p9 b/ Y, u+ o9 m) K5 T) C. K" ~! H4 V, |
4 s3 T. m5 h7 ~/ f( @
% Y7 }9 c  j" J$ B6 X

0 t3 o; w+ X; \$ ^" t* y% ~
2 n: V. M1 h2 k' O& m3 V2 r+ h8 F- }1 l' _3 D1 c

: o9 K% z6 s$ l0 t( p- \
/ ~, y! |# V& c5 {/ e. v! [# u& M# u9 Y# I) T* F: J" D& w# M8 e

, f7 J6 m& Z  n# ^) i2 B8 y
0 }& ]; E! D0 |/ C& G7 h
0 G' l" H8 _7 ]
/ Y. A& {) P" X4 a2 {4 ?8 J8 t5 s# Q2 Y/ S/ U0 [7 L& ~* {7 H- n7 ^: w
kkkkkkkkkkkkkk$ h+ y( j' l+ Q8 j; d! G3 {" K! I

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 22/10/2014 21:20 , Processed in 0.303952 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách