Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 12303|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5169)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
9 ]( s$ m% t1 \6 y5 xCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
) c. Z2 p9 B- y% nThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em8 F! Z, ]3 L; n, ^- Z
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em4 [+ q/ F% {" n# B" T' B
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
5 J; u4 a1 t# j! GTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
) N7 r5 i# ^, k0 B; @! jTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

/ W& f% {3 O, E2 G. mbạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. ( A: ?1 H0 U& Y% s, H
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
7 j2 E* K/ G/ Z( a& q* v( Vchúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
( o, R' A; X' |2 F+ o' h9 Q...

5 E) N2 h! p. ?4 m4 ^1 scảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 ; j" ]% @  Y1 D+ Q% g0 h3 y5 M
Hi cả nhà,
( S) Z: l$ V) Q, f1 UCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
! w  p- I" }7 \7 C' q5 u1 y. I; kThanks ...

3 U% C2 {& J6 ]4 {Thanks Bác,/ f" [6 d" x7 j5 G, g
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


/ V( P/ Q# \  w- b2 u
& A6 S2 I4 T3 M+ o# Q: Z
* s0 |% e5 A) f$ y1 o5 e! ^7 K
& D* z, z  O( a' ~) Q6 h4 t( r/ N8 W

% \2 ~2 A& Q; |+ G
% c9 h+ z& P- a7 Y  K% Y! P% s" b, i$ g' J* B. Y; d
( u" \+ l$ w: I* x  Y! Z* ^5 k7 v. T

' k8 t0 s  G2 n/ v, E
0 M/ _7 s6 P4 |, A) q) j6 E+ A5 c5 e1 L9 x7 Z
: l# h, N. S0 m/ X

$ C4 Q' ~! Q( |1 u: {$ ?6 [  v# P- D" N
8 l" ?) B! c3 k& Y! l

5 e+ q( S: U! r1 Y  K  H( O8 K, L
' m: I( B% T0 }/ g. ]" C+ _, X' K/ I  P7 v; h) B

& P4 T7 I" G6 [' e! [4 q) ?
" C6 }& w" q( G7 [0 [! u5 B
, a7 c# H) a9 L" ^" L
2 a( f3 C7 M3 P  e$ o& a/ b2 c' p7 w  e% J0 m. m0 r

" y; p+ S/ K$ O
2 n: D4 d+ H9 l+ Z
& D8 ?5 R' t! [6 p) x1 P5 X: O3 k8 b% I* s) d, B. w2 e! W

% F8 U3 T. e1 h3 @: m2 ^1 B. F1 W0 m2 f+ e

5 E9 L2 x4 ~1 z6 K+ e. ~6 X' h$ \- _& G
9 c) w, w  w: K. |! T, ^

$ [1 Z0 l; \6 u6 l
/ d8 ]: A/ \5 q, l. ]8 l
" _1 ~$ v$ m" q; T
& l* H* h8 i1 K' w
3 i8 a( D; F4 H4 `8 P( q* d: _7 G/ p9 p( b6 J% Y2 y
$ T9 J( D: F" D( t5 G3 s

/ Q  m' s! K+ i8 w# g0 y; E* N
5 K5 g$ x- I6 w
7 V# H- C+ T" r- ^% _4 e$ ~2 a# P
0 Y" r) b: A- s/ c+ ?* O1 B9 Z' S- ]) g! Y. Z

- c4 Y9 ]5 d: i0 s# ?' a8 N% H4 i- q4 a4 r$ c8 {2 ?/ L$ V" B+ Q

* x$ [- ~" C! [! C" ^
  _* [' e/ G: P
3 ^' t- P. g% F: r8 {/ m) h0 k$ r  _. f* c6 A1 r. L- K

8 Y$ {  [- V  f/ L3 x& j
4 {' b; u+ y% }4 a; k( w$ Z' @0 f! }% U. N

# A& |0 d1 x: ^9 X) e* C8 V* ~& q- i6 \  ^0 f$ _9 Z8 O; r/ h; Y0 }9 h

* v, L7 \/ R( q# }$ @2 R# }( Y: @9 S# Q2 z+ g
1 t, }# r+ U  t$ s0 w: z& d" Q# z
4 W  W% p- }$ i3 Q" f8 i! _& o3 q
! [1 [# Z$ T( ]+ R, y# o

! W7 i5 V, e! g, \& J" x$ T, o9 A: E! S6 |1 {8 S% k
! F$ K. @& `3 T" d% h4 O1 q: G
, H/ ^1 l/ o* Q3 f: k/ d

9 h  B; [4 I. ]# I" u* l/ m' l1 i
$ v6 f/ c1 S& G, u% F" i7 `) ]
+ J: o6 P" }8 G

' p8 J+ _; _% I% t! K5 |( D! Y$ U2 M+ {8 E% A! \  L) z; h9 `
7 p( h/ B! H! m9 E  n% y
" i2 {3 k4 x* U+ [

( P4 N, `. m3 _
$ ^9 v6 a5 T+ v( w$ O
5 f1 F" t# j9 y9 B0 P' g/ x( d5 W4 H8 ^" s7 I4 t8 u
3 X) f% \) F: A( T$ N- h$ s3 z
$ ^0 `9 ]% A& C* h; s( \# u; Q% c

8 S1 ^& W! [# Y. b9 O1 V
' Y. p3 L4 T- |. e$ F0 k
+ l  ^4 K! M; Q( p" ~6 y  i# z, L4 h) `

0 v# t& D- s3 p' [! K9 s0 Y
0 ^! ^$ r  g, x. B
; a, o( q$ L8 z/ Q6 {0 l
0 m- j6 _$ ^; R+ ^  X% R! P! ?$ D, p: |

5 E8 Y  V  i$ b7 ~* j+ N9 A' }# z0 _5 z8 P/ ^' V  |

3 H4 S: R+ x- I# e" z
: X6 u- h# b2 Y9 m) K  x  ?0 r) t/ B/ z/ ?- a  O2 p" x

" Z& \; @: m8 e. F' Q, M" X# x3 b+ \' z/ o' j: A8 T
% V1 o1 ^1 U0 Q* z! _4 E
$ T! V# ]; B$ t7 i. A3 V
9 W" E4 j( j) e1 Q$ S: X" m

6 y  |% w/ Z3 f! m4 a1 [. {+ A3 z! T" l2 n2 E+ e

; p' K6 Q# O7 J  K) ]
) U" B  T8 x1 O* J/ i
/ Z& l/ J4 D4 t7 M0 ]/ L( V& @4 e$ ?6 J$ ^9 I3 Q; f- O9 {

$ @6 ?/ ^# Z2 Z9 K% c$ N$ ]$ Y
' @7 A( s) N" u9 H" s9 d4 @  S$ Q0 K0 u& i+ E8 @: U8 H
' a# S6 p) m; L# A, z) v
# J) L* I  ~4 v$ b. s
% d4 E3 z- w/ E4 c: D; |
, l8 C/ V% T$ N$ _7 @3 m

/ w. D4 m" L8 a- c+ @$ o* b( w1 Z$ t9 v

) N1 u( i& L. L5 ?- Y1 E" R, }$ R* I' \2 a8 \* s+ O
: d& l  A' \' P4 q3 I( I( w
) c9 X  D* s+ ]5 o

: ]- E' h9 W* W  J- b" z* d
" ^9 [! j4 ?3 H  t4 T1 q  q& \3 A3 h" E3 u+ @) N" X+ u8 L
1 A& ?# b- U$ o; X

9 r  U1 y* J: X* h" _* f5 }
  v! [/ P1 `6 V& d& z7 M8 v. Z
7 @. I2 |9 A8 D, Q) T: _& C+ U+ N2 ^

& g/ }+ i/ u  ~- C
! U; S. ]& z# B( |3 \
" T$ H+ N; v/ G: f; T3 l
8 E' U4 O% H, n, p5 K( U+ }8 U# [+ M' o
1 h+ u* }8 c( ~6 l: V

  H/ }% x9 q' c  y1 {5 E0 ]1 O
. y4 j) t- U# i* S: k. V9 b* y7 G! Y
. g2 n$ W* X9 N; D% B

7 m; p: C. I- A3 ?% J* v6 L/ S
$ Y: e" N  ^) u5 {+ v" W* n" j- Y) f8 q
% z$ X7 B" W. d- t9 }, |
' c! @4 ?4 z' s# y' H+ ]) \4 v/ {

3 g8 _& h# r1 ^# U" Y* x8 l( h8 t* M- K# y# I1 Z

2 _1 t5 I& W( g$ F( F# w* v1 x; H6 n4 R* \* A: L

7 Q5 H, @/ c/ N' Y! \
, U' `% w- ?. a0 |! I% e% L/ ?- x: z3 K5 Q7 ~1 t
' K7 U0 R& a% r3 y+ }
. J2 s5 U3 v2 G, Q- L  b+ N* K
$ t# x3 h: I0 T$ H% I' w
! ]. T  z& O' k

- [- |9 \4 F; N+ N6 v4 N  x
- `" R4 f6 f. l+ V3 M+ X+ E1 i' ?
+ l+ J/ c8 K( A& x2 S! X0 S( ?1 s& h9 ?
1 A  T5 B: g( O
# B, P6 T1 D! C/ w0 O. E  s# e0 q8 U
& w) [9 u# h1 i1 O- \+ w  z& U
. q# m5 T! |( _& T9 |5 o4 j9 Q
0 ?1 @. p% h! D' {# b. j9 T
$ k2 k& ]- I/ H4 w9 I: J" W

( W5 S+ Q: q5 J8 \! `) p/ w" h4 W: Y- j

- G( X9 K/ i. r# P+ [& V2 D5 _: D" p& u; u: F$ l4 Y

' w! w$ J; K9 t6 w7 V  _: E3 F9 N( L/ l4 s1 S, L) `& y
- R% t2 M6 P/ C
0 q* O& f- x2 ?# `% g

7 E8 Z! J8 n5 |, x! X! v# x" }1 {4 C' \. K
! F$ |, w1 Y+ y5 ]8 ~, F  \2 U, X
, S( f! {/ h2 A: ~- X8 M

" t; M- @( B- L( U/ p' ~& ?6 u4 b7 W: f; A' y+ ?0 p! a2 f1 q

- E2 F: G/ j/ S; }. _
8 I8 f7 [! _0 E1 K! ~' a7 o$ B; W& d0 y# c6 c$ @3 e2 e
/ ]$ i2 {( G  O- Q$ L5 A, I! I* A

+ s: r) n, I  S, i, f0 J7 U- j$ H/ t8 G6 K

# I8 {, ~5 n8 K  g1 O; Y, O. H5 |, b7 J# e/ J) N0 Q9 H8 K9 ^
) D3 x2 R  S, F% M1 J% d9 w# [6 N

& ?" ~  G, q6 f$ U# L6 W8 k- B$ m3 T1 H; D, }
: q+ [; i1 M/ G3 x3 x

' X/ n/ x. g0 ^) v) z6 j
5 M& s& f0 `3 E. \6 ~8 C  q- g, v- E- J
6 L( q4 n/ D1 O" N/ q# v9 I

; D( r! ?0 O  O# V3 s- `
8 r( M. T+ Y( P0 Y2 u$ k1 w
  V  B# x, m8 [7 m. }1 r& ]: Q; V. V; ^8 c! q7 q* T

+ j  h% p9 @" e, W) h
5 k' E7 W; m4 p1 M( H0 S+ n' f: k
  W+ j' g$ l8 R8 x+ t0 Y% R' ]
/ }4 S* S! r6 K$ S- y6 w7 N' k( S$ F, U. R: f, e5 z
0 q' M5 B6 z3 ?$ W/ o+ A8 W

8 o3 K% O) C7 @$ M% W6 D, P9 U) i/ V+ \4 M. T

$ T( F7 l- b8 G4 }. [8 J6 [" {7 a/ D5 d$ O
6 }( [) r! C, ?1 x' A7 N" a

  m: Q8 n; O- c& K- l) W& z
3 Y1 [" \, g3 _2 P; C. b2 H% k3 }" z# C

" V3 Z" y  m6 F: K3 N( _6 a5 H+ ?6 }7 I& Y

: q$ R5 W( d3 b4 @
; S, W7 u7 a* _! r7 r: [9 d$ ?. R3 ~# V; A& `
/ J: e" D  |. v* B+ o
3 Z2 H3 }# f4 p; m
; K: ^( E- H! _( P" a4 q
5 T2 [5 m6 _% h

7 j9 ?3 R9 J7 g* Y9 e! J! e9 S1 j* L" R$ C1 I. T& l
2 l. V: |! \, S  r2 b) Q
- B4 a1 e0 H" i3 }

8 R9 \# O5 m6 U9 E, ^
8 g' Z* S0 N- U9 }& J  B, u+ u" O0 P9 \6 v5 u8 C

; Z" C- k* D: W" c: K' a7 p% X. n- H8 L5 {$ J1 \( G
' V7 s( p) `/ v" p4 P

1 o  L- F1 a# d& m1 b2 `0 N$ g) ^7 ?- x( C" y3 X
) R2 q+ Z% \* D8 F( `" m1 T& t
4 e  Z8 k" A- F4 L$ X; n/ s

( g* @; z. P0 b, V2 X! t& v$ k, ?9 b" m$ q! `) \2 N
  N& v! W+ K+ C# b

+ [2 U( u, u! R# }1 b
, ]; |) j2 X  e$ p& `1 y/ b  }+ H+ f9 W- v* ?( N* O

) l& H! T& j& L* a# C6 b1 u$ g6 j/ n% g9 X
+ s$ R7 O& T! A# y

- b8 `' ^8 v" {% m. j5 M# y- i! d: f$ p  y, x

5 w0 N5 m: A4 M" d* c; J  _
* L- W: U, a- i9 g% C
4 T* S4 X5 O  C1 D& ]3 z  F" ]
; S* Y0 c6 e" ~" Z
6 }" g: V3 }& _% b# w
5 \* @0 H( e! Q9 E% Q7 V) B: z' K( H( y
) v5 W* b  ]0 |9 a6 Y

! x2 C) ^+ W6 |4 p* h1 ]1 M- z3 S3 b9 T5 y' i4 B* E/ a. h/ X0 m

6 M; g* ]9 }% O7 E; ^/ }/ _' B& K& V4 E) y: m& c! Q' @. @
- e  S1 V3 ^7 q3 J& s4 e
2 x0 S; R% ^, ]; w; f. R$ J

# V) S' Y2 D' o- c5 W7 `. y! H0 O0 b$ a

0 E0 i; \2 m4 I7 U1 T' J$ \! V$ m1 J5 B7 ?

& X" @  b+ X) t* Y/ X% T! z* l  P  i7 x9 A8 n$ ^/ l) B
9 n5 a* `  N8 O. [
" D. U: n+ ~( K; s' R2 [7 z1 Q9 f

# w- k) E0 V. ?  J
/ f0 Q- M# h- T1 e5 g
+ ^% {) U$ H$ A3 x$ T
1 t- U. k3 |8 B# |
+ \& v3 R+ [/ ?5 D2 d! {  b, T6 n8 y9 ^* z( @  T$ e& m

3 @: ^2 W0 V4 e1 R3 K. p& A- A9 }/ J6 g# c5 Y0 `
; S  l: v4 g: h6 C
% N' J' c0 V3 p3 J# j

: E. m' O- G  b
# ]+ T. g+ P4 t" U. ]# a3 s9 o+ N
+ ?& k4 M9 Q$ }& @  z0 n7 v% C  }( H& f

' ~2 @; S! b7 e  g. L9 C7 K0 \5 Q, y: v
0 C1 S4 }8 G5 @

) `5 n* B" A/ J- P/ a* k2 ?' ^5 Y: _  {, P

& Z* `/ \. }" g# e# f( O8 M8 d9 k, v" c& g/ t2 [

% z2 D1 R# n) |! l7 J: g) U+ h: {: L3 n' m$ f5 e) j* K* b, o' Z9 V" }

3 b, b4 ]/ M9 r0 \( u" w! _3 r5 q. f0 D  W. P8 B8 k" ]* v( i2 M

- }! A" l! G! R6 O+ q) r5 j/ E
$ R7 n& u6 B) `1 K. {. v0 t! ]. S8 L, @" Y: a
  Q$ G& }' g9 k+ H2 Z
& v: E. a! V3 R" i9 ~$ D& w! x
) L$ v6 r4 l" x5 U1 O
4 @9 v" K; _  u% C8 `- j# j
2 Z: D  d6 _2 d8 ~0 P/ C

1 T: D' q$ ?( G: e( C! x0 x9 |4 b6 ?$ V
- Y7 v3 L* E: v5 @7 o9 _
% B: {' [# V' |# ?  s
% c7 o# G! I# i/ R; V

% |5 H  @; v: _) s0 q- y; {+ T" O# H
: m: q2 Y4 i: K4 Z- S: k
- w4 K' q3 Y- |4 j/ P
- h- F  x* O! H- G: [6 N7 w% W; X: b
  s* U1 ^; w/ k9 n9 p+ d

1 f! n( F, j# s4 k
* V5 D7 f! M+ c- w0 T5 q) c# Y' \8 z8 p3 u9 u) N: u. R
& S! v+ _) _$ r& y

6 j2 p5 A; i. ^% J% S: N; K
0 M9 }/ d2 G; J$ G" ~/ j" G
/ P2 d$ y1 R# S+ y6 O4 x# f+ E. p
8 [& m* T* f( o5 b7 _1 ]4 f5 R6 K1 y  s, a9 @  V6 w! \0 O7 q
, Y3 o* [! f" U4 ^8 _5 `+ j' G

6 S$ k0 `6 |# t& H& B. s$ d/ S( ~4 I
5 }% R2 y) D/ S5 h6 Z% o4 v

( c6 p* {1 C/ w) {% O$ w3 n+ g7 @! ?/ ]4 D

8 s8 U7 G- ^. g4 k( O
, h5 b6 j" S9 ]3 H( k) [& D1 X  x

' p: v8 T* a: v2 t. v' F
! l% i( b, j# \* G, Z/ U& a( m) |

9 ^* I" U7 \- \+ k5 m- a/ J5 p  r5 l. O* |  Z% m" O8 d0 P+ r. X* N
3 f/ |, f0 `/ e( X" d

$ F0 W& n- S) h) l) F
' Y# ?& F+ U- H3 g8 t
4 _- z6 Z, Q) f" O7 j' D+ ^( Y
& M2 I4 i0 q2 i* U9 u2 _5 M+ v% r8 p" {6 }$ }

- ]1 j  B7 C! \$ X, }- R: w+ l% G4 Z, B' n

4 X8 }0 Z+ Z* g! O# T
" q  B8 x* T  s& z& N) D- i+ P% j! ^! _3 ^* q

$ A- l; @# q' g& q4 A$ _# D9 f
& n& f4 K2 O# a4 F  N$ w1 ^* P! f2 A- }5 S" L' T8 E9 @! A4 I
* e3 R2 i& A& Y) K- G

) K3 ^* J; o% M
$ ^/ C) N4 d' _( k" p: X% \kkkkkkkkkkkkkk7 B- [2 u3 v. T" o" h! Z

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 3/8/2015 17:34 , Processed in 0.411114 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách