Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
  >  NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ LỚP HỌC ONLINE "VBA EXCEL OPEN XD360".. <
Xem: 10573|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4864)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
( d4 y. a+ J& W6 c  C7 p& }Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ: P! ~# A5 @; I/ ]% H6 \4 `
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em. S" }  _  I: _/ m: q- D
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em; p6 T" Z; R& j9 _8 A  k5 z9 b
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 1 e+ E* N5 Q/ M' l
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em0 [8 r- j9 |' {
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

, @4 W4 A: }+ V+ o1 J3 U6 E3 B! Kbạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. 0 q& T3 y6 {* _4 I9 z+ X! m) Q5 f
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
! S7 f2 g; k6 o% u* ^' f6 Nchúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
# ?# u* D  f! E  G* P...

! O6 H1 s% S/ b- |, @2 @cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 8 N1 A* a/ k* y, s* t$ @( H) j
Hi cả nhà,
& |. k* @. w2 C* L# E) r' ?Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
) W$ t- q$ `9 e  Y& [Thanks ...

( }' ]6 p0 H2 a) f. C% @Thanks Bác,0 I4 ~( I0 E) S/ |
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

. j' {! f7 \. I1 s# P- ^: c1 n4 Z

* A# c9 z* s8 }8 z$ c5 O2 u$ ~+ w0 N  F& c" L! K; q; g

( J, l9 U% f% G3 M) C/ O/ F4 J" J( Y7 n
/ A2 F0 ?, x8 p# Y# X

$ T% z7 Z8 f* ]' O( Z( w& w- `# j2 m! ~' q/ v

: T# O8 J" \; X8 |2 @; B! `9 M8 `6 T; X6 c- `6 b" N+ d
* a/ C- I3 L3 v* t9 N
# C: Z6 M, x% P% a0 [

5 h* E1 E$ u7 ], @6 o7 \* S. u: _

5 G/ K& U; _0 Y8 R, a+ M7 {) }" v
2 c  L1 i0 t/ O  A: n7 |- w6 ]$ V6 s8 j: u; v: V
6 C5 B1 s; i/ S6 f0 q

3 G- z8 C; G- \# m* o& ^' E1 q9 {7 D- A) ^! g; x  O$ x4 ~

# O; e& Z8 i: ~& `# W9 u
, e! C7 {; E# a  U+ b( b0 {  r  F* U9 F( Y
, a- D8 |2 U( ~9 @: H' B

  R4 q* T* f8 B0 n9 S8 E1 _
, `9 K' M6 N9 Z7 C  w; V. P+ s
4 Y% o! f0 i. P6 N9 v) W8 Y9 c9 t' ^
" a- ~9 E  ]% P: @7 W3 O
1 c! b: k& [. a1 f
; w6 Z9 ?0 B% n  K3 I
/ w: [# z! O% L  u- ]: j
$ S# P1 @. B. [# i1 H# L) B% Q4 r" D7 k, @% ~* d6 |) W4 b* u

' _/ ?, y, ~% e" {$ z$ Y
8 X- p1 N/ s" C) g# ?" u9 F# j6 B) \, c# D4 ?6 G8 |) l
7 [# m! {- r) ]! ]1 ~$ P

# P2 @2 Y4 w$ b: ~$ W) H3 i2 s. R
: |- W6 V& q7 u( j# d) c- T/ M5 j& ~- |) B5 o$ Q! ?) \6 K

+ ?+ Z7 V# m9 ~* ^/ v2 H3 m+ `$ b' y

1 }) @' P# i; V( e5 r  s3 r/ U& U3 b% X
  v+ L! H0 t3 o  g; I; i6 @# Z; F4 x
; T( Z" i0 v5 @; a+ n$ ]
8 ^: S# G. }; U1 s/ b6 p' ~% O* T, y, d7 s2 U- v0 Q& I$ W4 K8 Y: Z7 w
: T4 m& W$ Y9 ]) R; @

8 G% w1 n) X/ n" b1 _
2 r2 R( I- d# l
5 y9 }5 ^$ Z" w
, K; E! ^  \4 \6 n3 P
" F9 h7 h8 K& ~7 z' ^& x# |3 R4 {8 R( k& q, w) x. a$ J3 G
* f( M) A7 e2 E- a! ?" i
' {& C: J- A0 F- b
& x& a: ]! j/ j4 I4 |

1 Y9 \3 z( o1 q) o: X9 I9 ~7 L0 A6 y1 x8 }  j
9 h2 i: g' H; {7 f

) U, Q4 k+ {9 h4 r0 x3 h* @7 G( R2 b! @# j

& T/ t2 B3 V  X8 a  w, n* `
, v2 [/ G6 U$ Z9 z) X4 r8 w% C; m( p- \5 Q- d" S- {
& w  f, `0 c9 ?) t
+ B: B& O8 n, S6 A! }0 b, e4 n" x
7 _4 Y/ l% Y0 l; \

$ K3 {: O( d% F6 n( l2 G3 P
  h/ b6 c9 p$ m% w5 B7 t7 l8 T
  q' w0 L. h% b3 i" Y( O  N# e! H3 V, f$ }" _9 m  o4 U! O, i9 |

0 D+ M/ e# B* V9 E- r
) X, d! p8 q6 n
- c9 ]1 J* ~3 O+ W
% P, O4 s& m3 q/ A3 s# C  h! D- ?: }7 n  E- L3 V

8 Z. o6 r" I1 R  a: O4 ~% i+ m+ j  j8 Q4 F

! N. b: M( S7 j( V3 }0 l. i3 F5 b. B2 F+ y" w' A3 ~$ S5 Q! O4 ?& X
. r+ s( S1 ]9 [/ D: A" i
) H4 K5 \, h; H  n+ |6 e

; O. ?7 i! a# ]5 G
. ]1 r6 I' x; B+ Z3 Y( m( X9 {/ Q& V0 ?3 o' t8 {8 F, R& f

, X( }( ~- e3 N* [( J. N: X" ~- U- c; R# X% \
4 C0 [: w6 j3 t3 R' h- ?
1 s( v- _/ L/ R' Y2 ?. K

' x- Y  P# [; g7 J- h& ~& b) A# \5 B( G* E/ n! A
0 Q: x( D* g* F5 m  U, H
, a( |/ W* o' i5 C. p" ^

, J& q) |; D* u' l8 [$ ?/ y& j7 ~! M0 o0 o& j

4 L% `9 k0 R! ]! j
6 j3 M% C* c, w) j1 ~! d- h  h0 l# e: c$ V. P

3 _+ O6 }! _* q: ^7 y1 p3 }- P9 K
/ W5 g6 z% X, G
6 z3 P* m& R3 p: s, T6 h6 `2 n5 T8 A! i# C) h
. Q; q$ }7 X8 `
8 r& P: N3 b6 O0 r, o% n) h* K

1 e/ q+ p$ D, U$ N+ r
/ O) F/ `! o! v
* [& s" H5 Z. L4 G2 r! e" p
$ ], @1 v2 }  k' n3 N) f& p0 m0 {. \& D

  P9 ?* K- R/ S& Y: y! o  m1 k+ o- ]1 i3 u
& E" I# T4 ]% B9 s. x
1 |* [- |5 x( a/ p1 }$ W) x
0 |/ n8 p/ x, Y9 M/ @
9 w" ]4 L6 f) l7 ^7 q
% W6 c( b# `$ \  E

* @' E( S! \0 w6 R( g0 l3 p- V5 E3 m1 }) V5 D2 J
! D, ~* q5 n- m; `' M
$ Z8 S4 s: `) P, Q. J# j* Q

# M  _# |. b# W2 j, w, J5 P
" x$ A, h# I' q& D1 O, O# t9 L( ?% G1 g+ N2 ~
8 e- X: c$ u; ?- }% q; \

0 V) z5 @- e# I6 \4 E
3 L; W# [" O# R( ]$ I: b$ j* F* A+ I" `

# b" O* Z" F: a: d
; k0 R2 v6 h, G' d  c
( d$ x: i+ D% O
* b, m! F' k3 g0 @' ]/ u" s8 D" |; g- K0 @; t# ]; ~
& U/ d+ L, E4 z& }( ]- B8 p- [2 v

  k& ]" B7 W& T/ g4 I( a/ o* q6 Y! P. \

! q  M# A  S4 ]% X0 ~2 @! Z$ H9 u4 ?; f* p5 y
+ q) ^1 e0 @2 E6 e3 z1 E

7 V3 ?: {# n0 \
* o( T: r1 `. u9 n* U6 B
: t" h: q& R# g5 D
% A* A* A; v5 b  T# M
* G4 x: W7 x" q2 a
) Q/ f0 t4 u3 P+ k  G  W. M% {! ]8 G9 w

7 b( K; n" a( P
/ w" P' H, J3 D2 q" D
0 q# c0 g5 R4 j4 r' a8 L' R; L7 ^. i& y* k! t" F, J
+ q4 v- t: Z. p$ P& @

# t4 z8 }1 M# B; z( _, k4 u5 M0 U
: W5 `8 L8 X4 u4 ?

1 Y8 |7 J9 `! d% }) W6 n7 B3 K3 _  `# H7 ~9 R# W2 ?) y/ L+ `
, @! N0 r" b8 C( e$ o

- L. y' \! j5 K
0 w, I' s/ k  E8 S; d+ b5 X9 f5 P: x9 Z. M

7 `& _- N: P+ `. J. \* [' l* ^8 l; _8 v& y; B
! i0 ~$ x$ l1 ~# L3 e( {) j, B

& C" v" [1 V8 ?" w6 h
9 s0 {( _. S, m& L
5 d) A0 J% X$ U3 w1 N8 s) t& D( [5 ^# }2 d* o

7 C' a5 K; |, p( n9 F) }* D5 n  c
% @0 _3 ^+ ]8 ^% L

9 t( Q3 L1 ]  I: e. M' b8 ^0 C; Y* U, ^- }' s% J5 n
  \% u3 C6 }, f4 K% Z2 {

& @/ ]1 J: \7 F8 N1 a0 E( f% C9 t+ C
8 X- H! X- H1 _  b; F1 h1 c( w# z

- Z' X  X% ?+ L- R" r9 @
- i9 |& E0 m3 |& r( b+ Y$ q
3 f5 ^7 k- L& L- v2 Z
" @, x8 q; S+ Q) Q2 _
" f, g2 [6 f+ U8 ?. r! {9 ]% r- ?- B% p- g. R$ o
' a6 _& O3 Q4 W0 q' }

  S' d- k- W5 V% m" X4 N& l4 t' a0 A
4 o) E" U" J% [" R5 d* L# U4 G" J' ^6 O* [3 \2 g3 Z

& K, S1 U4 M% C* j: n6 N* H$ _$ a9 w0 K) C9 g  m" j

+ B$ |* U6 N. |' f) R5 _/ j) O1 G0 w6 f. ^& r% U6 A

1 X  ^0 W' B0 e* Z7 N7 A" p  q2 ~
3 J- H1 v/ l( a3 _0 R/ Q; E; Y7 t/ _8 V* d

  p5 a( b, D9 |5 C- y/ i; ^. |1 K6 R, S" A) z' x  j; k

8 {: g$ @" y# Q" U) `$ C% e5 k8 }, V: Y# X2 e5 y, R  K3 w9 ~

# i7 {) S* z9 |
2 P0 O0 ~$ ]: ^- q6 M0 Z6 U: a
  T' @) [' M2 h1 P  Q; V# r' O( l- b
9 R' N. Q- s5 ?0 i7 ~  n5 `* d. |* d3 i6 [/ V

: V9 V4 l+ ]' S. o3 r# v  ?- J+ X& L* e& O
3 P/ k$ m) q, R- q6 j

1 J8 L& r  J: |1 M" ?  f) Z: z) V- M
2 ^/ }' @2 A- d4 v
/ k3 D. o6 e& ~( }
, z# G' f$ i7 b9 c  k

% @% v" A6 C+ P% B0 I' p( L- B( i8 l( w0 O: r/ |1 C$ J

6 o6 ]3 h& o, D$ ]# @
# _9 y$ K9 [7 A7 U$ d4 s; s: D  y
5 |" t, C- ?& k( f2 ]2 |9 N6 k( |, @% k  {- t

3 i1 Q  W. ?; f  O0 Y9 u! K  ]0 J# f
  K' |" ~. R' k% b/ g
7 C$ C) e2 Q+ }9 q0 _6 {

9 O$ |9 u1 X% _. {9 t. y# [% ~( ^- t$ L* b2 Y. g

. T( [; ]: m/ p. V( r6 }" |* D
! A4 P6 \7 S3 v4 W; v- V) y9 D* |7 }. b& H, @  K) o0 j
- m, P4 {" v0 X) [

6 A# ?  w7 w6 E; J- p, l8 p4 |) D- }, b1 m1 R3 M; x

' ^6 Q+ q& e* r: Y3 S. x0 G! B
2 _. g$ N+ G* t  m" Z
' L& g0 G4 k- d7 k& q  t4 Z3 r, h: V5 ?
/ D- l8 l7 r. f" B: x) r% G

, K* ?7 j% ?$ j: m$ h
9 ]" Q2 d# H" R, q+ H8 }1 Y; U0 A( V4 t4 a- ~9 M, s7 }

( z* G$ o) H' M$ ?
0 ?8 Z2 `& b7 Z' z0 A! l
! ?% c* w5 D) T: N! w* K0 v/ c0 v9 @2 q- `9 _% R

' z3 ]1 u, ~' }6 b6 T
' r1 o; f/ F7 c# m  i" L1 G5 Z  p* s% ]  {4 v/ y1 |0 ]$ `

% h* a# a8 C9 A: W0 ]! r$ Y' `/ L# N& Z0 m- l0 x
  r2 ~  S' `# [
: T5 I& P( u* D) l" P  {
9 {" d: ?4 H4 Q  f" l5 U1 I

, q' I  X1 l( P
, g# K) x# e1 g8 u  }* E: Q* n! R$ D" ~
* F8 [$ H" @6 ~) I4 b
/ N% t6 n3 h  H
8 r' W( r) n( c* b& h$ G
0 d% v/ a9 C) c7 L/ A# b
* a* o5 O" l9 B5 g4 l

% ^) V9 E9 W+ |: j* n6 w& o5 t5 [) b6 E8 N$ m- L

& U* K" [+ c6 H& D* ~
) C  k% s/ P+ v# }
8 X! T6 f* q$ B1 G7 x  j0 R  O
; Y" C: ^9 D% m! v9 \
  E: `: K) s2 \5 h+ O- T' }9 G3 I4 ^, ^: R
' G( K$ g$ z( w4 X: U1 z! O

6 D! Y9 s" v4 h8 X
; e5 ?7 d' p3 ?  o3 D* @$ ~: y7 l. Z# U/ R4 c  T, r  b( P. D2 r) ~- ~# M

+ ~: [' a6 n, O( F$ E
5 u/ _, M: S  b
# O* g+ ^+ b3 t
5 Z/ \1 y- x( S0 R# Q
# N( C* `# k7 S0 X# h! v- e# a1 K/ a1 U; Y& @

. L- `$ L& x9 F' k1 X, U. C; q: p$ t# R) K

* M  r( o, w+ {/ w* v/ B. `0 ]: K' H1 e" R! `! ?- p8 I$ H8 Z/ ]

, j( b% Q+ K) y# }
- d2 o: e' \& D% m; U9 M8 T8 C7 s$ n7 B$ ^. A# }. Y0 b

# V" B7 X3 D2 ^, C/ \5 Q# \8 N# I/ \* r

: L' P* A( ^' R4 |" w. K9 c& h* c" X6 B3 W4 a  k6 m- n

! f! a" \6 {( @% C5 t
( r9 b! h* m9 O7 Q- B+ N
8 x( x: i, j3 k" H8 t5 `% x( ^1 R6 K% T# V" z- A* s

# d, C' J5 O' A. a4 ^; k3 E/ W) v6 X* ?$ m3 n

' V7 f5 S% ]! ?& X. }( C& J  I- ~: S
0 E) {# a- I: o" H
. Y! @( z3 J9 `% t: r8 K2 z  c- \& `/ ^& N: q1 I) Y  n3 p
% c8 _* F' j. A3 i9 G$ [! {
$ [" Q# W' h" b4 T6 C

6 h( ]" R7 G5 n, Q! {  r7 y7 k" ]- Q3 F) l: o( l
& k% E* Z7 j% D
+ D: q# O; O7 ~2 B( a( O' Y

3 \# j5 o* ^% y' L) m. b
( g4 r6 W+ ~1 ~9 \4 E
/ b% @: U6 x, z, N, R' P8 n% k: H0 q# \2 y5 t. v# J, ~! C
7 s$ h4 G. X% f7 h- ]. S
! _) l* y7 i. x  u

, g+ H& ~; j: ]$ z1 f. V) b. S# Y1 g8 i1 j$ m! ]. e
* Q+ l0 j3 `8 m  K1 n

9 O4 j3 h7 T. m( c8 U
, Q1 p8 A( b6 r, X% q) I# `. A- F7 U3 O/ b/ W  N, [" N$ E
6 Y; i! t: ?: q" A) v/ ~
" V2 O4 [* j8 y! W2 b

0 _! `5 v* N0 D; x3 j% ?' Q( N4 C$ }$ @/ L, f. n: g

" Y9 k" }& e5 K& q7 W% Q+ h1 T% y3 Q& ^* b
& R  \8 k% _7 J& x! d# s6 S

6 H* B5 C$ q7 X/ F8 `
. r: b  j# H' t1 l. Z
% X9 `- v( a% L$ o, |2 r
$ s; y& r. N+ X6 v1 P( ]& U. V) F( `" J, Q( q
" A) i! I$ [7 a/ H- W; Y, [

8 X' ]& v& Z$ y( I! j% Q* p; j( Y9 [
/ G2 ?: m* p2 b' X3 D, U: }8 r0 I. C; w+ s
! ^$ [; M2 J  Y7 E! n3 L
3 i  @0 U. O! V4 p) f, s

4 U6 }! l; Q9 \0 n" N6 @8 w0 E

( I; K" T& \5 ~0 {0 I
  w* c- `- C* e0 u$ j% u# A+ @) H

7 o0 R  |8 I: G$ \
. D! \6 ~, \: ^  L: l) v' B+ p* l! v9 o- U0 P
+ {/ z; ^/ \, n+ |  z8 ^$ ^
+ a# N- G: G/ Y! R

$ B1 V5 z) `- j& Q' Q  A9 Y) p- s. u# o& |  k" y4 T5 g
, X3 I. e, x: ?& I2 J  [! [

- m- `2 g+ Y/ @% h
7 |$ H  Q( ~; w6 o) E/ s5 |/ i5 T; J$ N5 V

  K' Y5 `) Y$ B; J' o6 D7 c& @6 v
2 Q0 Y; [# X* ?! Ykkkkkkkkkkkkkk
7 n8 g; l2 J) ?- t% P

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 31/10/2014 00:34 , Processed in 0.198209 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách