Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 10073|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4784)

Số người tham gia 14Uy tín +13 Thưởng +19 Thanked +12 Thu lại Lý do
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,+ ^% y/ [( R$ _: y) T' V
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
7 T9 t# L( _6 q& `+ @' dThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em! B. h) M4 n- _$ t  I$ ~
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
3 }2 W1 o* `. m. S3 ? xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
( P: E, m) Y, K2 _) M# ZTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
: B+ }) e* t# F4 S9 O: d, u/ lTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
: s) f& P% z7 q
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. # T9 P; K. f' s7 A# [
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
# t+ j" i2 C' j, F! E7 bchúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
( T0 B( y# K) C5 X5 b& S...
6 H7 d& n: c5 D. y3 L% e5 g
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
! V# g( D; l: J+ H" i9 r9 G5 YHi cả nhà,. N. H% N; y8 _+ n
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
/ y# ~. S9 y4 u# L' b' q) |& fThanks ...
, w6 _" U5 v+ A( U4 c3 H! {
Thanks Bác,7 v9 R# q" K- D" N  V! s
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

* {7 m* L% h7 F. C

" N  l; S4 l5 C4 P  P7 j& ~9 Q4 W' Z' t6 [

4 ?; ]) e  h, v! C7 Y3 D* G2 f$ O' A! m
# {/ [$ P0 k1 g- U
: j" c. f: C( H

3 F( m. k7 I! w1 L3 v5 o) P: V! y2 z1 m+ d. z3 V4 G
' W& T0 H0 X' P- u" G) s; h

% Z! P4 r+ M+ W* Q  z: i8 y
2 `) ^) R" l( |1 L
! f, {/ {7 s# t3 q1 A) c* O. Z( p, z4 E/ e5 t7 @; J2 \

+ V$ F0 m" y$ T+ m, G0 m: Q9 L  M6 R
+ _. q& J' F- \8 b; @* `+ \. S. @3 S
/ I; F1 \/ [$ N) m6 N% [, ]* B& ?1 s+ b$ g* X
3 J9 K( Q, M, Z! l2 f1 n
4 J; j. M# d& |; T' L" l! j( d
$ l+ d5 `5 I/ h0 z. k4 ]/ r
! ^% G0 C+ G6 ?2 c

6 a: a, X- {' @6 o/ L7 e: @' v" @# }

, K& f+ f8 z" k  |& ]8 N8 g% ^* _! b# G
# p9 C2 |! L+ {6 h* \7 v9 R
/ P  w1 F, r0 O. R) p: y5 p- v
3 o( |4 M8 o3 ~. G. D

2 q& s6 ~) |- F2 i2 g0 x  Y2 o
4 T6 s: Z/ b" S  T! o. c6 A7 {. X+ R& o1 G  t6 J( y

, h  T. k$ `) i3 ~" V3 h2 Q+ }4 g2 M1 T* w4 Q

4 y2 E2 u6 P/ W% T
$ p; l1 U8 [& }. p* q2 C) z  K. Q: g' o6 V$ {5 D

$ {3 x0 _- t5 a1 d" y# E8 r0 s! X5 |. J& a$ O0 b4 |  B8 J1 E

6 Z* a7 [4 u, R  y$ R$ t% p. L
3 k* e$ `; B, [, Q4 s1 L: T4 K8 Q) U2 i0 l4 x( V) ]. j( ^
8 u& J7 X1 X$ Q9 x. \0 h+ z
- w/ B* [5 e; E; `) M

4 f& }/ T, S* L* u
) E4 C. a! P) c! J" E
5 G; g8 D0 V9 C( t4 F& Q" c7 r$ Z8 ~) }1 f

$ \' h3 O$ s) d
9 C" n. e% N( @6 l# w
' h% x% V) T1 i% C- D
7 z( R9 C  I2 S( W; W. i7 e% l6 G2 O/ A
- I/ n  n+ v8 w# |! N: T
( M& x# k, {3 ]( ], M

1 A' s5 x) }; _8 z/ S# h* C* S5 B9 Z1 N7 B0 A$ \; F

. @* r' J1 w; I2 p; S
2 ]: Z( k' p! F5 L( L/ m5 n1 z
7 Y, m, E$ Z# r9 B9 \# @' G& Z* e/ x/ t" A" s6 b! C  U: U) n/ {
1 i) x9 p& N/ ]

7 N% C" I4 t7 Y# q; |5 c+ \" j1 F

7 Z8 u8 F6 Y& u; k! Z: f0 c! C4 I3 x8 t& B
% D$ I& F. Z: W  F, b
0 Z0 I5 }. j; @. S( [' i# V
8 m. s! x0 b$ Y2 u

" U9 s/ Q' V! Q$ d4 g9 c' d  p, d( `  B8 R8 t( @! e& V2 ?
, ?, d3 |# X+ f: j* L! C+ U
; b" L/ x" m% W- n, o9 S4 N) G" J, Z# ^
/ \( D1 Y  E% F. u0 X
$ G2 T, n" C/ _4 Q0 x. x' |
& m5 x3 ]0 y8 [; S# U

# w$ e$ F, ]9 }8 ~) u4 }; g  l$ c* J% A! Y

" j* v7 ~8 M  y% O
1 D. [, K# x; C" T! p  R
: c, k! L  x2 b" g, i0 {% w7 ^: s3 ?3 ?, a3 Y; y1 L
' \2 w) H' Z/ D! W3 X/ x: k, p, [

& u7 u8 x, ~& J8 c  V' ~- ?, u" z
" _( Z1 k. V/ k; K, I1 k# q- r( R  }2 B. r# i2 P5 W& i: @

! z5 d4 w+ b+ K8 Y' m8 ?8 S0 c8 k* G; j+ T1 W( p4 i/ m: D7 B6 t8 q) T
) u  p1 ?3 b- _$ c5 ?+ m2 B: N9 z

$ Y6 f6 M9 f: Y* L! n; H  m, ^' \) L' e! |  w# E
" @  Z$ i, |: b- @
  F4 j3 I" |0 r. q. a9 f
3 ~( m. [0 ]( J; Q6 ?* C( _3 Y: Q
% g" w$ |9 u  A1 r

1 m# ~4 N$ F# A. W# R8 p9 v0 c: o4 e4 R; O
. I( s1 g- ]& _& ?" v

( u4 E  w5 @0 A2 O. Z' N: E% q1 q. K- t3 U% F

* Q  `& N0 q2 v7 Q' g, c' [  ?, ^7 b. M8 D1 j
9 p! D7 m  V% R$ O( w, |' r
% O9 V2 {6 L' A

1 E2 ^% N  @" `1 D2 _0 d2 P
+ F+ w; W7 ?1 T+ t. k5 g' g* }  c9 k) o' J1 O" ?# o! }1 F: R" `4 b# H+ c
% K" G) @: s/ J- r) \& _( R
4 X( j5 c; P" Z) Y% T
& r# t6 f* K' C" z

$ b0 k1 V2 D) n& ^* |& h/ e( L% \3 n% s+ P

& p8 G( x! {' ]9 w4 }7 I% _  ^: p) ~8 r& y* f( [
3 F5 ~4 o0 y! M$ D. R
$ P" P/ b. c7 L/ ?9 B% y( ^

7 J4 z" `* R) y% M5 K! G( [! |) a2 D
8 d  a3 G1 Z4 P, M: F* e6 c9 H5 F- L1 C4 l

: q2 R- V# a( ^" [# q; H4 t: m: O
  I! a+ _/ |. Q8 s5 }2 y, L
$ |4 M6 K; l( \2 P, }4 O0 t; S' B% V3 Q+ [, D3 {# X. O' X; B
- `9 j0 Y* M; K& l8 j

- h5 V6 m7 X4 M' l0 L
# y* Y( K# n: ~9 Z# }
0 J/ l+ x* v: k* j4 m: ?; m1 y. N! _9 \  v. g
$ v7 V7 w5 {% t( p+ q

( d. }4 v1 X7 n# w$ _2 [
% {, l7 l7 I# x
5 D3 l7 ]* X  }  k" m& a8 o7 v# [1 A) P

. `" A# o: M8 L. N, W. X; J9 k5 r$ z4 u5 `: N; D

9 K2 f. T- O5 [5 O% [: \3 D* i4 ]& h/ l
# h$ Y6 x5 g' I
" [: I- x- U' T) Y, {5 }
# z2 [. I( Y/ e; m! Q
0 J  Q8 F) J# u1 q
- }2 X4 J! c7 [, O; n7 r
' T/ k, [: C! B# u9 E* I' j" t
( h# f; z- _, C9 B4 V  g& _

; }) P$ ]7 g! {/ e' D5 C. l9 A" }5 [1 P. x1 Z5 e
% ]- A. F" U( F0 }) _+ a2 W

  X) k- T) v" }% h7 ~2 @1 A8 r6 Y6 p4 N, ]

0 j% k* w5 n' Z$ f2 `7 N+ d- k1 _
- q& N$ s7 A0 B' U! ]" b+ ^6 M( ^
! ?) i9 ^  q5 K& W  T# C  e  M. {6 `- S: V" G

& h, `$ p4 N" Q
# v; y4 ~9 I0 \1 ?) e- ]4 i% w2 L
. C5 _$ A7 z6 n# }3 D

: d4 m/ n% g! u7 A- G5 U
: W2 @' s- _2 K* A: f9 _* ]$ D8 M1 y! f! J
4 @6 ^( H# {3 R( b7 G

  v. I: R5 @' C& A; ]8 Q  _! K  A6 P7 y
# B* a3 B& b. |" [0 H/ n0 U8 ]& q
% W) i. p% p4 |* g  @
; s' B# v4 ?8 I" ~: M  p  N; G3 {

' O" o' T% N9 z( E1 L) d9 a- v7 ^' K1 [6 o

9 S9 ~! G1 C+ ^' c" c
/ U) g) j$ |. {$ m. N1 B, g( G- M  G7 c: r" L+ a, e) ^' }

! y5 H% x$ d4 ~% P% W! P' k% V8 _  @
; o* D# f; Z$ q( G- t/ c

1 v0 s* a5 W$ N; \% B8 r/ r# o
! O3 P3 o  L& g

6 J. y# m; O- v- E8 j" u% b# ^/ B" W1 a2 \/ C/ `

3 t/ P, Z( r( x% U( i6 f! u! j
/ u, j, [0 _* }! D1 x6 A1 K  s) v' w* V$ G' s$ B) V7 o( L
- O* B7 j* o! _0 @- B) ~' A, E9 s
- \  U8 L* t1 W
, f! F% N0 p6 }

- Y/ t& A7 g( S9 E  R. L- i8 Q4 f( G' s/ q! a$ h6 V

# n+ ?0 b8 E- J: B/ ~0 F! |9 l- g* G: \- w5 R" D
, o+ b- _/ E3 I% }; U5 _5 @- a
6 v2 M4 V  O/ D

: b+ t: g& w# M8 S3 [7 k0 r- e4 Z

5 s* ^0 h7 K# {5 C
( o4 N3 R) T4 m0 z
7 \/ P1 x- L. l) i7 t7 k, T+ E$ t0 U: N# G% ~: m5 H4 Y% O" q

4 M2 @. g! g9 q5 n  k0 v9 o# r) r: M& F0 ~, I% i
8 w6 H( Q% A; X1 Z! F

6 ^& k( U$ m- [8 _. ^2 |+ \1 C
  g# P+ s8 |: B- a& f/ |! M& I! C; V
/ C5 c: U* j, {& E0 D# {. q3 `
& Z. Y6 p2 P. O  G5 ?  i' I
& r, W) `# E% P( V$ D
: @2 C8 V3 \8 X3 t& p5 s1 I$ x: W! ^* ~2 q" k  {6 H
9 P" v4 F0 y9 s0 ^9 D  i2 {
7 s; A! \. @' b8 ?$ ~5 k9 Y

; v7 t- b1 w  c. j) h7 o) A  R$ _4 K/ j! e5 j  P4 i
6 E5 N$ s  h$ o5 A# U. K
# O# w0 X9 A; k3 ^5 A3 b0 Y

6 p0 h/ I% S% I2 g+ ^; i# p0 ~
9 i4 d& m5 C2 O- C. F
8 x  w. @$ t2 w2 v/ M% q: J" r& e1 o: s8 k0 |
- T8 a, h( v9 q4 z% J% k: T

1 m& D* K- s% n0 ~* n7 f" s3 W' z9 r2 O1 y. h( f
7 k, F& w. G! I3 v5 s
7 R2 r- o7 O' c& u

* F  p  U$ J/ g( T4 z- c
" D" X) B: a" |7 L5 ?  h6 [0 W4 K: s( `4 V

: x% @" F9 |0 e# q- S5 O6 L
8 T9 ^' c6 |8 t. |! ]
' n/ k6 w  i2 {. J! G  g  f* h; ~

' h! ^  {$ R( V8 R
/ k, D* G: N7 y  L- [, A% p* t, L0 G! h) w; Y2 G, `' W

* {/ l4 d; l3 m+ `7 w
7 n+ C  s; {% B/ ~7 h3 c' w$ [" p
- \6 a8 g, i8 G

( d# K, W9 q9 J' f% g! n4 E# X
3 T/ _4 M' h0 o6 f; f# Z3 Z9 J$ q$ m2 ]8 l% x
# O# p6 E3 ]/ z. J3 x5 E) F# R; ~" ~: p8 [
! n6 p8 o7 M$ f  l" H7 d. A

2 {' I. q1 \( }9 B4 k
2 G8 m  x# M0 g5 P! F$ `4 s- Q" {' y( S& y8 N

+ L" [! ^! @$ \4 T' r. Z
5 L" ]; Q4 m& t: ?5 @
  A, m( j; s3 _2 \  M+ @6 [2 |! P/ U* O3 y
  _0 x$ k2 s( i& D5 }( h9 {4 G

. x' P' |9 T( l8 n" ^+ F4 I8 w5 a+ Y1 A: e
1 Q/ i; y  ?0 R1 Q/ h
  d( i( _% ~4 U2 a) j7 m
2 K2 s7 n# {' u$ [( l+ [, }. K+ o! j  S+ q3 R
3 Z: {$ V  X# p7 H& a) U' o1 |

  K, Z+ w7 Y6 P! s/ ]  l
7 F( `0 w2 h& D9 y7 c6 d4 ]; m/ }/ j) H. ^" L% f
- p! T. k) u. v, W' H6 X3 N0 `  h
; N4 i3 j5 v. q# H) }3 h

$ u) @* t% s- Q
9 ?0 t5 z6 |7 t3 a# X* I) _' `) m3 _! b

& J, S4 f% Z1 W  w9 Q( |; P# {& d. j* d* Q
0 F7 u  H+ a! q3 G! T2 d" M0 h

  d, o2 F" F' T. J: _3 M  ^6 k% h" G/ t4 }

9 _( H' f* [& d" y2 `2 D% n, @5 `4 w# Y2 c( G

, o$ y' f3 f  r0 d
. M( A8 r$ a+ I! a% p: K" C  N  x# w! U
: v; x/ c& |" @; j4 v$ c* x, k
( M0 \6 V% {5 @$ N! x% q' |! a
4 W* o3 H  r2 K' n0 U
$ F4 D' f. B/ z  W7 Z4 ^
6 @1 c2 u* h: q0 m) Z
& N% \( {% s# R( E$ b
; G% s1 m  J# X* V' ?
6 ]1 a+ p& u( n
( h* h7 I3 e8 E0 G& _/ k& o
, F, G( C+ |4 ^5 E8 ?0 C# W  W1 N/ H8 u. s" E6 a3 q4 f

7 v4 K, d  F* S4 y/ l/ g) K
. u. P; k& t4 A+ D" \- P# S
4 ]9 ]7 b* A! V( J5 P9 }, B$ T8 [7 A$ c
! N' S, X* `$ ]# A0 F
; F9 t- u& l5 M- H
  O$ l# j4 X3 }! P- d
. j0 T+ w1 l, V7 A. C. Y3 C6 ^
0 S" a( V! j7 B" I6 }

3 P7 T' C# A2 s0 ]" e8 {6 s4 i9 }/ G0 q6 ?$ T6 {* C

5 B/ e+ l$ o: P, Y# D) P
. Z# x  C, h( h
; z  p" f3 J% W9 a: I" N0 {+ ~- G. ^- t8 E
9 b6 g" f1 W4 U3 V  q
4 X6 W. d: Z7 v1 c# v
; {# N+ Q1 Y) \9 R3 w+ p; s! ?
3 _% t! c- j. O$ l3 Y" Q$ i' X
5 |' {/ w4 A- |; |' G" ~  \, A! {: X! A1 j; E' t1 [

1 v$ [3 s1 R0 ^$ Z# }0 ~& T7 O

+ t, i% {) y$ K0 ~  N
* P" n8 o+ Z8 Y1 W; ~, C
7 t, g) x0 k' `9 R$ e
0 P$ B5 O9 ?1 Q7 t+ d
, w( [( q' q7 U# N& O! z" W( n6 }# J% G, ?
9 E: j1 k* f$ }1 E- J* m6 j7 N, n/ y
+ P) {" c7 t- d3 v
; a. S+ @3 K' h* |0 Y

' l/ A* l8 h6 U' x9 a' g% g- [# H
- n5 X* q* j' M0 x
; q$ J" p% J$ z# [( E3 g8 a0 }$ l" J3 f
" z! j6 Z0 d# o4 ^, V
* }" g6 S" Q9 K+ q) m& t! }
0 g3 ~, p% A) t: `' G4 @, @/ n" i/ X1 c  g% |$ A
9 o0 H1 ]$ y: E1 Y) v: Y/ s

0 {) V  w: @% z/ R# ?
3 ~0 R3 j  U3 e" k7 @6 G' c2 a) v# P% X6 Z! B
/ ^& A8 G4 w4 h1 Q) ^& v
' T- g2 a( s9 o( U

* w4 S5 J0 F: u8 ~5 E' @- N4 ~
. d- f# M; j9 R  Z" s5 O
0 A, Y$ }4 Z4 X% ]( k- f) V/ g  d& D+ X2 E) D& K- G2 Q

5 D' t7 q. C& j! w& }- o1 c
4 R3 S5 O  ^: ?9 r
7 W* K: p! S" s
4 U1 Z; B0 [: }$ W& v* W! t8 |% x" G: F: `2 {, W- p

; V8 P1 D# B; Y! w% U9 t' o" q+ A; X0 e2 a4 P2 M
% c) ?4 F/ f* K% z+ u- Z! d
) u9 a9 j7 Z. {* L( p# W2 e1 [8 p" G

- ^& j& ]* ?6 p1 I- e7 F
& E) ~$ ?0 P, I8 M+ c2 B& s$ ~2 g8 ?; t' ^7 K$ _# P1 e% M  b' `# b/ k
1 u# O* ?' ~8 Z
) N5 K4 n' I7 D: M
! D0 D( i+ w: U  h
" L- H+ H$ _0 N7 s: n  v* r

6 L" o+ L# G' O. b9 @" s. p( H- p7 @0 c( j5 f
kkkkkkkkkkkkkk( s+ |& B* ?) ]. w' z

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 16/9/2014 22:27 , Processed in 0.175413 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách