Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 2877|Trả lời: 5

Tổng hợp các bản vẽ Cad nhà ở dân dụng - Phần 1   [Lấy địa chỉ]Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Offline
Thanked
243 lần
Thưởng
4496 điểm
Uy tín
461 điểm
Quyền đọc
35
Chủ đề
18
Đăng lúc 18/5/2012 14:10:03 |Hiện toàn bài
Tổng hợp các bản vẽ Cad nhà ở dân dụng - Phần 1

25 tang.rar

654.17 KB, Lượt tải về: 91, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

20.rar

277.63 KB, Lượt tải về: 20, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

19.rar

209.9 KB, Lượt tải về: 30, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

10.rar

4.74 MB, Lượt tải về: 21, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

9X9(1).rar

555.06 KB, Lượt tải về: 40, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

8.rar

3.95 MB, Lượt tải về: 17, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

7x5.rar

2.06 MB, Lượt tải về: 30, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

7.rar

4.96 MB, Lượt tải về: 31, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

6X16.rar

1.74 MB, Lượt tải về: 52, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

5x20.rar

2.99 MB, Lượt tải về: 76, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

5x15full.rar

1.11 MB, Lượt tải về: 74, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

5x15.rar

1.71 MB, Lượt tải về: 78, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

5x11.rar

819.43 KB, Lượt tải về: 40, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

5.4x5.7.rar

3.35 MB, Lượt tải về: 14, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

4X16part2.rar

1.42 MB, Lượt tải về: 41, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

4X16part1.rar

720.88 KB, Lượt tải về: 46, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

4-2tkkt.rar

4.02 MB, Lượt tải về: 13, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

4.2x18part2.rar

780.83 KB, Lượt tải về: 27, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

3X16.rar

1.68 MB, Lượt tải về: 31, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

3.rar

3.09 MB, Lượt tải về: 30, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

1.rar

5.34 MB, Lượt tải về: 62, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

Đánh giá

thanhnien2603  File thiêt kế chuẩn. Thank you  Đăng lúc 5/3/2013 23:45:35
vudangtuyen  hay, cam on  Đăng lúc 24/5/2012 19:32:22
Đã có 2 đánh giáThưởng Thanked Thu lại Lý do
minhhoangla + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
vquang205 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!

Tổng đánh giá: Thưởng + 2  Thanked + 2   Xem tất cảRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Offline
Thanked
243 lần
Thưởng
4496 điểm
Uy tín
461 điểm
Quyền đọc
35
Chủ đề
18
Đăng lúc 18/5/2012 15:12:11 |Hiện toàn bài

Tổng hợp bản vẽ Cad nhà dân - phần 2

nhadan4.rar (2.23 MB, Lượt tải về: 67, Giá: 3 điểmThưởng) 2 `* p7 B# `8 U, o$ [! g; m4 {

. J# D! D! N9 b: H; g nhadan3.rar (670.57 KB, Lượt tải về: 22, Giá: 3 điểmThưởng) ; @+ y6 s; z% w; c9 m& `1 k5 @
$ A$ ?! X, Z% V" P5 X0 Z7 Q8 z
nhadan2.rar (358.46 KB, Lượt tải về: 15, Giá: 3 điểmThưởng) ! k1 A: |) B' Q; g) e3 [
' g, R) W$ M4 e; K! @& Q
nhadan1.rar (711.26 KB, Lượt tải về: 30, Giá: 3 điểmThưởng) 5 q% u' ]( w1 u4 b3 K/ P

7 D6 l+ h2 r' G/ H4 W7 e# x6 ~ nha_cap_4.rar (382.82 KB, Lượt tải về: 14, Giá: 3 điểmThưởng) & D3 h% i3 y, `6 l0 Y# L
2 i5 w, u9 F) @5 g
New-BVTC.rar (137.56 KB, Lượt tải về: 5, Giá: 3 điểmThưởng) 2 z# I6 R* W. M* H. H5 B

" o- F6 }( h9 g% F Maumatdung_nhapho.rar (95.96 KB, Lượt tải về: 18, Giá: 3 điểmThưởng) 2 [$ {: c" A% [- ?

' O7 g6 I4 A; k. [! \( a& H# { Mat bang.rar (954.51 KB, Lượt tải về: 7, Giá: 3 điểmThưởng) , w' e& w3 f1 v) q

1 t& e5 y1 q  {$ P) [7 B9 o! y Mái.rar (242.38 KB, Lượt tải về: 5, Giá: 3 điểmThưởng)
  P( T6 w( G+ f0 z
6 `$ }& z, I$ u/ W8 G% S kytucGV.rar (574.16 KB, Lượt tải về: 6, Giá: 3 điểmThưởng)
' }( Z. M/ t3 H) O/ @) z3 V5 Z, b5 m. m& v1 a: M! g5 z
KT 10000x18000.rar (3.29 MB, Lượt tải về: 20, Giá: 3 điểmThưởng)
: x! |; s0 ?2 x; A; |. O
+ v7 F, \8 L: Q- v KS Nha trang.rar (5.08 MB, Lượt tải về: 6, Giá: 3 điểmThưởng)
8 t+ t, j( X% T1 ^  U
+ Y1 G7 k0 m! `3 h! n0 _ Ket cau than.rar (587.21 KB, Lượt tải về: 8, Giá: 3 điểmThưởng) 8 l& n3 K# H% Y) I, J+ u9 R5 z% ~
4 s& v+ G) C  S* H( e2 e0 B
garage.rar (2.15 MB, Lượt tải về: 17, Giá: 3 điểmThưởng) ! V: t6 P/ p* y3 `, z7 L0 z2 M. Z% i
% U  x; h, G  y  m8 f6 N4 H& p' O
FontCad.rar (181.13 KB, Lượt tải về: 3, Giá: 3 điểmThưởng) $ Z, U* q; f* e4 t9 i3 a0 A  n$ m- _

' c( ^9 Q0 Q+ b7 U/ l chungcucaotang.rar (2.4 MB, Lượt tải về: 9, Giá: 3 điểmThưởng) 5 v8 H: |6 Y# _1 y6 I, i! W7 n* l; q

6 g$ x8 h! F) C6 n BVTC.rar (1.47 MB, Lượt tải về: 6, Giá: 3 điểmThưởng) 4 N6 q( S/ U. C5 L- n( q

5 A" C* X$ c! b# P" o) v( @! V* m bthu9x9.rar (508.48 KB, Lượt tải về: 9, Giá: 3 điểmThưởng)
4 T5 v$ p, x% E3 G. ^0 L/ L$ ^& G- n1 C$ ^
bietthu8x12.rar (911.74 KB, Lượt tải về: 10, Giá: 3 điểmThưởng) 5 q/ Q1 ~3 r4 u; Q% a- T4 |9 ~2 ]5 Y
; h8 g, F' m: I: s. ~  }3 W- y
bietthu_2.rar (1.9 MB, Lượt tải về: 7, Giá: 3 điểmThưởng) . @; a4 S0 N5 H( q
5 y) v3 {1 N: ]8 m
bietthu.rar (382.35 KB, Lượt tải về: 3, Giá: 3 điểmThưởng) 2 R& P) o: g% m9 w6 w3 e3 ?5 s( ]. K

# g- j4 K8 o0 {0 Q biet_thu_pho.dwg (2.16 MB, Lượt tải về: 1, Giá: 3 điểmThưởng) 1 y9 e- W& ]" r( s4 A" @

% I7 x3 e% U9 g9 k5 U% i biet_thu_6x16m.rar (431.19 KB, Lượt tải về: 6, Giá: 3 điểmThưởng) 2 Y& C' E6 P, n
  r- a6 p9 F+ I; c& u2 [& S2 K
7000x17000.rar (3.75 MB, Lượt tải về: 12, Giá: 3 điểmThưởng) 2 ^& [' P: }: J2 J5 t

0 `) g; }. u% A: z 4800x13000.rar (1.27 MB, Lượt tải về: 5, Giá: 3 điểmThưởng) # x' W0 d6 w" V
  c4 f2 Z$ @) ]1 j+ x! W6 T
4700x15000..rar (1.95 MB, Lượt tải về: 7, Giá: 3 điểmThưởng)
& ]  |" b1 B) @; H) z( ?3 G- i: ?" R6 I7 O7 E1 h
4700x11700.rar (438.89 KB, Lượt tải về: 4, Giá: 3 điểmThưởng) ! i% Z+ |) y2 d7 G; |' C. a

  O" D1 Y$ D# Y3 F 4500x16000.rar (2.04 MB, Lượt tải về: 9, Giá: 3 điểmThưởng)
: y' Z5 R" v7 Q5 x5 N
! k- e$ l: S/ B, P- C. S' B 4500x14000.rar (472.11 KB, Lượt tải về: 13, Giá: 3 điểmThưởng) 8 r6 J! v& f) f( Q) u8 D7 ?9 d

9 h- h& f: L  S5 p$ S/ d$ M6 F. ]  n  e5 s5 i$ G
Đã có 1 đánh giáUy tín Thưởng Thanked Thu lại Lý do
huuquyen_ibst + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!

Tổng đánh giá: Uy tín + 2  Thưởng + 2  Thanked + 1   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Offline
Thanked
1 lần
Thưởng
2393 điểm
Uy tín
0 điểm
Quyền đọc
35
Chủ đề
1
Đăng lúc 18/5/2012 15:57:25 |Hiện toàn bài

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Offline
Thanked
243 lần
Thưởng
4496 điểm
Uy tín
461 điểm
Quyền đọc
35
Chủ đề
18
Đăng lúc 18/5/2012 16:11:24 |Hiện toàn bài

Tổng hợp bản vẽ Cad nhà dân - Phần 3

UTF-8__BietThuHuyen.rar (1.29 MB, Lượt tải về: 14, Giá: 3 điểmThưởng) 8 E+ k# X9 b+ V' M

, [% p$ O) ?" A! s: t UTF-8__BietThuGiaDinh.rar (2.39 MB, Lượt tải về: 19, Giá: 3 điểmThưởng)
) j' Y8 ~1 i( `) q8 h$ ?* |% Q4 p# Y
$ V( }) ~: N3 ^9 ], N" g- D tuong rao.rar (1.19 MB, Lượt tải về: 17, Giá: 3 điểmThưởng) & S5 }) |( c! i+ X( n
3 c# B+ ^6 c/ z5 {' [; f6 u7 U+ w
Part3.rar (758.58 KB, Lượt tải về: 8, Giá: 3 điểmThưởng)
4 E, U" A$ _6 B3 @6 ~6 y1 f1 ^& i5 q- S, ^& |8 A" E
Part2.rar (726.76 KB, Lượt tải về: 8, Giá: 3 điểmThưởng) # p$ ^4 i8 T! ^3 p- _) P# N5 p
; I8 r) }+ x. c" \" B
Part1.rar (626.34 KB, Lượt tải về: 8, Giá: 3 điểmThưởng) 3 ?9 l6 D# z1 |
9 ~6 {# X- N( Z& ]
NP 5x15m.rar (91.02 KB, Lượt tải về: 24, Giá: 3 điểmThưởng)
9 W, M; S+ M/ V( D" ]$ U: l
# S; ], i7 ~: K6 h NP 4x18m.rar (157.39 KB, Lượt tải về: 21, Giá: 3 điểmThưởng)
8 _3 w3 ]4 Y0 j. U- V9 D: C) j4 E7 u; G
nhapho3x5.rar (652.03 KB, Lượt tải về: 15, Giá: 3 điểmThưởng) , q1 V) L5 N1 E
3 v% ]  E& H' f: V) i
Nhapho.rar (1.12 MB, Lượt tải về: 14, Giá: 3 điểmThưởng) " o) B; Q6 b( j
2 ]" i- P$ J2 _" b! B( G7 `, K
Nhapho.part04.rar (4.77 MB, Lượt tải về: 15, Giá: 3 điểmThưởng)
) ^  v* Z9 h, W5 r+ W8 [1 P# M/ J# P. H6 M- k- Z3 ?- D

, ~, X  I- L# X
4 p+ I/ U8 d8 o; b( L& P( G: x% N7 |, D

$ F( B; W! n* u; K& r, `* \: m3 e
8 }$ r5 p' b, J3 Z

0 D4 `- \4 Z9 ^5 F# c0 M; I2 u$ @' u) ~

  N8 h5 z4 k7 V/ E( M
8 q% w! _0 f2 A! ~6 E+ L( U+ @& _. |. D. u: D* ?" E# R
9 Z! }- I: L9 Q! @

/ c  u; }6 N5 q  I
) x3 K4 H: Q) [" T% G% S3 O5 M5 P; U7 S, N' B

. R5 k3 j3 j( H9 {, c9 H
8 ?, D% D) ~4 p/ l
; O5 x7 N9 L2 Y
! o" v5 g$ e& m) y* C& \$ N3 t( X- O6 X# D7 H
" ]; x# D- \7 m4 Y; v9 f! W

+ e9 ~/ e0 T9 x9 {+ e1 c# H- {( H1 i9 `
Đã có 1 đánh giáThanked Thu lại Lý do
vquang205 + 1 File đang cần. Thanks!

Tổng đánh giá: Thanked + 1   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 3Rank: 3Rank: 3

Trạng thái: Offline
Thanked
-1 lần
Thưởng
235 điểm
Uy tín
-2 điểm
Quyền đọc
20
Chủ đề
0
Đăng lúc 24/5/2012 14:23:42 |Hiện toàn bài
vietquang_205 gửi lúc 18/5/2012 16:11
0 x0 _  ?  c; t. e  ?1 a5 N1 Z
rat quy bau, cam on
Đang thất nghiệp , các bác ai có việc gì làm giới thiệu em với hic @.@ yahoo:vudangtuyen

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 2Rank: 2

Trạng thái: Offline
Thanked
1 lần
Thưởng
64 điểm
Uy tín
3 điểm
Quyền đọc
15
Chủ đề
0
Đăng lúc 24/5/2012 14:32:26 |Hiện toàn bài
chung cu CT34.rar (7.58 MB, Lượt tải về: 18)
Đã có 1 đánh giáUy tín Thu lại Lý do
taolangu + 1 File rất hay. Thanks!

Tổng đánh giá: Uy tín + 1   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 24/4/2014 10:04 , Processed in 0.182946 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên