duyhien05 Tại 23/7/2017 12:30

[Hỏi] Xác đinh 9 chi tiêu co lý

Các Bạn cho mình hỏi: Trong định mức Khảo sát 1354/2016 sao không thấy: thí nghiệm xác định chỉ tiêu lý hóa của mẩu nước ăn mòn BT và Xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất - Chỉ dùm nghe ! (DM 1779 bỏ rồi, Vậy thay bắng công tác nào ?

trungp2 Tại 24/7/2017 08:00

Đúng là như thế, mình cũng đang vướng trong việc áp định mức này nhưng cuối cùng mình cũng đành lấy theo định mức 1779 cũ mặc dù đã thay thế.

fubi Tại 24/7/2017 09:20

trungp2 gửi lúc 24/7/2017 08:00
Đúng là như thế, mình cũng đang vướng trong việc áp định mức này nhưng cuối cùng...
Các bạn lưu ý:
- Trong định mức mới loại bỏ định mức một số công tác thí nghiệm. Do tiêu chuẩn thí nghiệm của các công tác thí nghiệm này đã bị loại bỏ không còn được sử dụng hoặc thay thế bằng các tiêu chuẩn thí nghiệm khác.
==> Nên nếu thiếu thì các bạn nên xem lại tiêu chuẩn thí nghiệm đó có còn phù hợp không nhé.
- Định mức mới bị thiếu nên dùng lại định mức cũ là bình thường. Vì định mức là tham khảo chứ k bắt buộc.

* III. Hướng dẫn áp dụng công tác thí nghiệm trong phòng:
Vụ Kinh tế xây dựng có hướng dẫn áp dụng công tác thí nghiệm trong phòng như sau:
– Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng, không có chương công tác thí nghiệm trong phòng. Chương này được chuyển sang tập Định mức “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”. Hiện nay tập “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”, Bộ Xây dựng đang thẩm định và chuẩn bị ban hành.
– Trong khi chờ Bộ Xây dựng ban hành tập “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”, thì khi thực hiện công tác thí nghiệm trong phòng, bạn có thể vận dụng định mức công tác thí nghiệm trong phòng trong tập Định mức 1779/QĐ-BXD để xác định chi phí cho công tác này.Kết luận:– Các công tác khảo sát có trong Định mức khảo sát 1354 thì áp dụng theo Định mức khảo sát 1354. Đối với các công tác khảo sát không có trong Định mức khảo sát 1354 thì tạm thời áp dụng Định mức khảo sát công bố kèm theo Văn bản số1779/BXD-VP ngày 16/8/2007.– Để áp dụng công tác thí nghiệm trong phòng chúng ta áp dụng mã hiệu theo chương 14 định mức khảo sát 1779. Nếu Bộ xây dựng ban hành Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng thì chúng ta chuyển sang áp dụng theo bộ định mức này cho công tác thí nghiệm trong phòng.Thân ái!

nuduta Tại 24/7/2017 10:07

Ôi, hay thế, đúng cái mình cần..
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Hỏi] Xác đinh 9 chi tiêu co lý