Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 4973|Trả lời: 4

Văn Bản Tỉnh Hưng Yên [Lấy địa chỉ]Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Trạng thái: Offline
Thanked
700 lần
Thưởng
3978 điểm
Uy tín
1294 điểm
Quyền đọc
150
Chủ đề
211
Đăng lúc 19/5/2011 14:14:08 |Hiện toàn bài
Năm 2009: - y% k5 q4 d$ |' w/ ], ]* [) M
- Quyết định số: 04/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc cho phép chỉ định thầu đối với các dự án có tổng mức đầu tư tối đa không quá 5 tỷ đồng: 04-QD-UBND.doc (25 KB, Lượt tải về: 42)
; u7 o+ O1 r6 ?6 w% X9 }+ V+ G
- Hướng dẫn số 872/HD-UBND ngày 25/5/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên, về việc Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: 872-2009 HD-UBND Dieu chinh du toan HY.pdf (3.12 MB, Lượt tải về: 340)
! e% c% Z" }& K" N, S3 C+ S- Quyết định số: 21/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành bản quy định một số điểm cụ thể về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Quyet dinh so 21- UBND.doc (58.5 KB, Lượt tải về: 14)
5 i# I2 l5 k( `! D) Y1 U+ Z
2 a3 ?7 a- _( G/ o2 B7 _
Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết


Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Trạng thái: Offline
Thanked
700 lần
Thưởng
3978 điểm
Uy tín
1294 điểm
Quyền đọc
150
Chủ đề
211
Đăng lúc 19/5/2011 14:23:03 |Hiện toàn bài
Năm 2010:
" `; C' L  _/ {1 t3 }0 N- Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 09/06/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên. Về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng: QĐ so 14-UBND.doc (35 KB, Lượt tải về: 17)
- H6 C$ t' x% @, O
- Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên. Về việc "Quy định về quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói đất nung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên": QĐ so 20-UBND.doc (65.5 KB, Lượt tải về: 6)
# }* B+ i# ]4 _: f7 g; z! ~- Hướng dẫn số 1661/HD-UBND ngày 29/09/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Điều chỉnh dự toán trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/01/2010: HD UBND tinh 2010 - TCVN3.pdf (91.48 KB, Lượt tải về: 175) ( h" V# A9 ]6 Y; v* k% C  f) ?
- Nghị quyết số: 212/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011: Nghi quyet so 212-HĐND.doc (398.5 KB, Lượt tải về: 15)
+ ?% o' g# @: X/ ~- Nghị quyết số: 214/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011: Nghi quyet so 214-HĐND.doc (1.39 MB, Lượt tải về: 13)
0 L+ Y+ t% d# B( q! |7 s- Quyết định: 12/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 Của UBND tỉnh Hưng Yên về Bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên:
. o; F% I0 y1 R QD Bao ve moi truong tinh HY.rar (773 KB, Lượt tải về: 15)
( _$ l  {) h2 T  s: X& ~
Đã có 1 đánh giáThưởng Thu lại Lý do
stockpnt + 1

Tổng đánh giá: Thưởng + 1   Xem tất cả

Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Trạng thái: Offline
Thanked
700 lần
Thưởng
3978 điểm
Uy tín
1294 điểm
Quyền đọc
150
Chủ đề
211
Đăng lúc 19/5/2011 14:41:02 |Hiện toàn bài
Năm 2011:
0 k4 H2 B6 q4 A9 e6 U. r4 QHướng dẫn số 1388/HD-UBND ngày30 /8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Điều chỉnh dự toán trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/01/2011: He so dieu chinh may thi cong, nhan cong 2011.doc (61.5 KB, Lượt tải về: 235)
) W/ G6 w; z, B: A( h- S! ?
Quyết định số 09 /2011/QĐ-UBND: Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: QĐ_UBND_09.doc (265.5 KB, Lượt tải về: 5) $ A: f2 f& @0 r) ?6 E5 ^
Quyết định số: 11/2011/QĐ-UBND: Về việc quy định Cơ chế đầu tư và Mô hình quản lý công trình nước sạch nông thôn tỉnh Hưng Yên 11-2011-QD-UBND.doc (46 KB, Lượt tải về: 4) 5 B2 p* Q) A- f1 f) w
Quyết định số: 17/2011/QĐ-UBND Về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh QĐ17-UBND.doc (40.5 KB, Lượt tải về: 13)
5 U; Z$ l/ C$ @: aQuyết định số: 18/2011/QĐ-UBND: Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh: QĐ18-UBND.doc (129.5 KB, Lượt tải về: 21) 3 o& S+ R/ U% _$ F' T
Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Trạng thái: Offline
Thanked
700 lần
Thưởng
3978 điểm
Uy tín
1294 điểm
Quyền đọc
150
Chủ đề
211
Đăng lúc 13/3/2012 13:10:14 |Hiện toàn bài
Năm 2011 (Tiếp theo):
4 f8 w( {' Y9 {- m: i6 F& U1 F8 |/ ]5 P5 _! j( D( X% b  I  w
- Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 Ban hành quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: QD 09-2011 Quy dinh trinh tu thu tuc thu hoi dat, GPMB.pdf (1.64 MB, Lượt tải về: 38) " g7 c: m: Q/ E# o% t5 E1 e
- Quyết định 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011: Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Quyet dinh 27-2011-QD UBND ve Gia dat nam 2012 tinh Hung Yen.pdf (1.41 MB, Lượt tải về: 46) . ]- O. T" S- P0 p4 z
- Hướng dẫn số 02/HD-TNMT ngày 20/7/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Về việc hướng dẫn biểu mẫuthực hiện Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: huong dan Qd09 thuhoi dat.doc (327 KB, Lượt tải về: 17)
Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Trạng thái: Offline
Thanked
700 lần
Thưởng
3978 điểm
Uy tín
1294 điểm
Quyền đọc
150
Chủ đề
211
Đăng lúc 22/3/2012 09:44:49 |Hiện toàn bài
Năm 2011 (Tiếp theo): 0 i# _; h2 f% f8 K' o1 l
Hướng dẫn số 2231/HD-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo Quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 2/8/2011 của Chính phủ. 2231.HD-UBND dieu chinh du toan tu 1.10.2011.pdf (2.88 MB, Lượt tải về: 185) , l, e- v! ^& m& k# {5 V7 U; w9 K
Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết

Dùng đạo cụ Báo cáo

Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 17/4/2014 08:43 , Processed in 0.064749 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên